Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: MANGROVE BENNETT Ο.Ε.
Διακριτικός τίτλος: MANGROVE BENNETT Ο.Ε.
Διεύθυνση: ΕΥΒΟΙΑΣ 36, 15235, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6945536386
e-mail: mangrovebennett@gmail.com
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα 70221103 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων) 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά 72191901 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ) 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες 72201000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 72201900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες 72202901 Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία 72203000 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α. 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση 88991100 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά 88991902 Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, χωρίς παροχή καταλύματος 94990000 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α. 94991000 Υπηρεσίες που παρέχονται [εκτός της χορήγησης ενισχύσεων (επιχορηγήσεων)] από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α. 94991100 Υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα 94991200 Υπηρεσίες που παρέχονται από περιβαλλοντικές ομάδες 94991201 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικολογικά σωματεία 94991300 Υπηρεσίες προστασίας ειδικών ομάδων 94991400 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης 94991401 Υπηρεσίες εξωραϊστικών και αναπτυξιακών σωματείων, ενώσεων, συνεταιρισμών κλπ 94991700 Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες οργανώσεις πολιτών και κοινωνικές οργανώσεις 94991901 Υπηρεσίες άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων 94991907 Υπηρεσίες φιλανθρωπικών σωματείων 94992000 Υπηρεσίες παροχής ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) από οργανώσεις
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης check
2 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
3 94991400 Άλλες υπηρεσίες υποστήριξης για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών και την αναβάθμιση των γενικών συνθηκών διαβίωσης  
4 94990000 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων π.δ.κ.α.  
5 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
6 72203000 Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες  
7 94991901 Υπηρεσίες άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων  
8 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
9 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
10 94991401 Υπηρεσίες εξωραϊστικών και αναπτυξιακών σωματείων, ενώσεων, συνεταιρισμών κλπ  
11 72191901 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)  
12 72201900 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες  
13 72201000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες  
14 72202901 Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία  
15 72192909 Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες  
16 88991100 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά  
17 88991902 Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, χωρίς παροχή καταλύματος  
18 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
19 94992000 Υπηρεσίες παροχής ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) από οργανώσεις  
20 74901000 Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.  
21 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
22 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
23 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
24 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
25 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
26 94991000 Υπηρεσίες που παρέχονται [εκτός της χορήγησης ενισχύσεων (επιχορηγήσεων)] από άλλες οργανώσεις π.δ.κ.α.  
27 94991700 Υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες οργανώσεις πολιτών και κοινωνικές οργανώσεις  
28 94991201 Υπηρεσίες που παρέχονται από οικολογικά σωματεία  
29 94991100 Υπηρεσίες που παρέχονται από οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα  
30 94991200 Υπηρεσίες που παρέχονται από περιβαλλοντικές ομάδες  
31 94991300 Υπηρεσίες προστασίας ειδικών ομάδων  
32 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
33 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  
34 70221103 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα  
35 85601000 Υπηρεσίες υποστηρικτικές προς την εκπαίδευση  
36 94991907 Υπηρεσίες φιλανθρωπικών σωματείων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121