Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DEVELOPMENT PLAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: DEVELOPMENT PLAN Ι.Κ.Ε
Διεύθυνση: ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 18, 19004, ΣΠΑΤΑ
Δήμος: ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6973310753
Κινητό τηλέφωνο: 6947042854
e-mail: info@development-plan.gr
Ιστοσελίδα: https://www.development-plan.gr/
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 46151104 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στρωμάτων 46161108 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφασμάτων 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία 69202400 Υπηρεσίες μισθολογίου 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ 69203100 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων 69204000 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές 70221204 Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) 70221214 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας) 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα check
2 58191500 Έκδοση έντυπου εμπορικού διαφημιστικού υλικού, εμπορικών καταλόγων και παρόμοιων ειδών  
3 46151104 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στρωμάτων  
4 46161108 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφασμάτων  
5 69202000 Λογιστικές υπηρεσίες  
6 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
7 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
8 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
9 70221201 Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων  
10 70221202 Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές  
11 69204000 Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης  
12 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
13 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
14 70221204 Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης  
15 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
16 70221205 Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας  
17 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
18 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
19 69202201 Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων  
20 69202100 Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης  
21 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ  
22 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
23 69202400 Υπηρεσίες μισθολογίου  
24 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
25 73201903 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών  
26 70221211 Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών  
27 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων  
28 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
29 70221302 Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων  
30 70221303 Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών  
31 70224000 Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης  
32 70221212 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων  
33 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
34 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
35 69203100 Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων  
36 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
37 70221213 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)  
38 70221214 Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)  
39 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ  
40 69202200 Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων  
41 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων  
42 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
43 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
44 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία  
45 70221215 Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121