Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Capizzi ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: Capizzi IKE
Διεύθυνση: ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ 89, 11526, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητό τηλέφωνο: 6949775547
e-mail: karalis1@otenet.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Σκοπός της εταιρίας είναι: Α) Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού. Β) Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου Γ) Υπηρεσίες Δημιουργίας ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, και ηλεκτρονικών καταστημάτων στο Διαδίκτυο. Δ) Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ Ε) Η Δημιουργία και η έκδοση λογισμικού συστημάτων, μέσω διαδικτύου (downloading) ΣΤ) Υπηρεσίες ανάπτυξης Λογισμικού πολυμέσων (multimedia) Ζ) Η με κέρδος ίδρυση, λειτουργία, εκμετάλλευση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, παροχής κάθε είδους φαγητού και εστίασης, η ίδρυση και λειτουργία εστιατορίων και συναφών με αυτά ειδών καθώς επίσης και καφετέριας. Επιπρόσθετα δε και η κατ’ οίκον διανομή των ως άνω ειδών καθώς επίσης και η επιχείρηση «κέτερινγκ» και τροφοδοσίας των ανωτέρω ειδών. Η) Η σχεδίαση, κατασκευή, διαχείριση, εξέλιξη καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων για υπηρεσίες διανομής φαγητού και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις με την χρήση των ανωτέρω υπηρεσιών και προϊόντων. Θ) Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και αναψυχής (εστιατορίου, κυλικείου, καφενείου, καφετέριας, αναψυκτηρίου, μπαρ, σνακ - μπαρ, ζαχαροπλαστείου, κέντρου διασκέδασης) και λοιπών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ι) Η προμήθεια - εμπορία έτοιμων φαγητών, αναψυκτικών, ποτών, άρτου και άλλων συναφών ειδών διατροφής που θα προμηθεύεται από τρίτους. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή/και δραστηριότητες. γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/και δραστηριότητα. δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/ και δραστηριότητα. στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της. η) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαιο, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα υπό 2 ανωτέρω. θ) Να παρέχει εγγυήσεις και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών. ι) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 3. Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικώς η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της Εταιρείας, δηλαδή αποφέρει σε αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 61901006 Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού check
2 58293100 Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet  
3 62011103 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)  
4 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
5 69202202 Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ  
6 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121