Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: QUANT LAB I.K.E.
Διακριτικός τίτλος: QUANT LAB
Διεύθυνση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 12, 11141, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108316486
FAX: 2108316486
e-mail: info@quantlab.gr ;info@apostolakis.eu
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α. 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals) 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 82991200 Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τηλεφώνου 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων 56100000 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού 61901004 Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP) 61901006 Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 73122000 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 58191000 Άλλες υπηρεσίες έκδοσης εντύπων  
4 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
5 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
6 61901000 Άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών  
7 62092000 Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.  
8 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
9 58294000 Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού  
10 70210000 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
11 56100000 Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
12 69200000 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου· παροχή φορολογικών συμβουλών  
13 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
14 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
15 58290000 Έκδοση άλλου λογισμικού  
16 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
17 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
18 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
19 47919901 Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων  
20 73122000 Μεταπώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
21 63121000 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)  
22 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
23 73121000 Πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή ή βάσει σύμβασης  
24 68321000 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
25 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
26 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
27 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
28 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
29 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
30 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
31 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
32 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
33 70221400 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού  
34 70221300 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ  
35 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
36 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
37 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
38 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
39 61901004 Υπηρεσίες τηλεφωνίας μέσω διαδικτυακού πρωτοκόλλου (VoIP)  
40 61901006 Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του κοινού  
41 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  
42 82991200 Υπηρεσίες υποστήριξης μέσω τηλεφώνου  
43 58295000 Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121