Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Λογότυπο εταιρίας
Επωνυμία: 2G FACILITY MANAGEMENT IKE
Διακριτικός τίτλος: 2G FM IKE
Διεύθυνση: ΓΚΙΝΗ 6 & ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9, 15233, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2117707430
FAX: 2118007010
e-mail: info@2g-holdings.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Προφίλ Επιχείρησης
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών της κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 από τον καναδικό φορέα πιστοποίησης CERTECH Registration Inc. με αριθμό πιστοποιητικού 13/1712 από 9/5/2013.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση 38114900 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ 38115500 Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α. 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ) 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ) 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 38322203 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων 38323100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού 38323901 Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης 47595834 Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς 56101000 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους 64200000 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding) (Δραστηριότητα Υποκαταστήματος) 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες 77291502 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών ιματισμού 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α. 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας 78301500 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια 81221000 Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ) 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ) 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού) 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 96011900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 81211000 Υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων check
2 78301000 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού  
3 78301400 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας  
4 78301200 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου  
5 78301500 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια  
6 96011900 Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού υφασμάτων  
7 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων  
8 38212200 Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων  
9 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
10 38323901 Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα  
11 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων  
12 38311201 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων  
13 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)  
14 38311202 Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων, για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λαδιών, καυσίμων κλπ)  
15 64200000 Δραστηριότητες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)  
16 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
17 33200000 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού  
18 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
19 38210000 Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
20 74901200 Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες  
21 38323902 Θραύση, καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών  
22 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
23 38322202 Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών, ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες  
24 47595834 Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του αιθυλένιου  
25 47788400 Λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  
26 38322203 Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων  
27 38311203 Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων, (π.χ. αυτοκίνητων), διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών  
28 35111000 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος  
29 38120000 Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων  
30 38110000 Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
31 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
32 38323100 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού  
33 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού  
34 38323400 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού  
35 38323300 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού  
36 38323200 Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού  
37 52101100 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη  
38 38112101 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων  
39 37001100 Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων  
40 38112103 Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων  
41 81291101 Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων  
42 81291100 Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)  
43 81291102 Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών  
44 37001101 Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων  
45 81221000 Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού  
46 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
47 38122900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων  
48 38113900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
49 38115900 Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.  
50 38115200 Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι  
51 38115100 Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων  
52 38115300 Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ  
53 38113000 Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων  
54 38115800 Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων  
55 38115500 Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων  
56 81301001 Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)  
57 70222000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών  
58 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
59 38116900 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα  
60 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
61 38123000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα  
62 38116100 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα  
63 38116000 Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα  
64 68201000 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
65 77291502 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών ιματισμού  
66 77291901 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού καθαρισμού  
67 77391000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλων μηχανών, εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.  
68 81221200 Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού  
69 39001000 Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού  
70 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
71 38211000 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση  
72 33121000 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης  
73 56101000 Υπηρεσίες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης  
74 81221202 Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)  
75 81221203 Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)  
76 81291902 Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων  
77 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
78 52241903 Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς  
79 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
80 49411100 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα-ψυγεία  
81 81291903 Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού  
82 38121200 Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων  
83 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών  
84 38122700 Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών  
85 38114000 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση  
86 38114900 Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση  
87 38121000 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων  
88 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
89 38121300 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων  
90 38121100 Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου  
91 38111900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
92 38111100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
93 38112100 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών  
94 38112900 Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων  
95 56211901 Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων - εκδηλώσεων (catering) σε επαγγελματικούς χώρους  
96 38212100 Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων  
97 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης  
98 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121