Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Ε.Ε.
Διακριτικός τίτλος: H. T. MAR
Διεύθυνση: ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 123, 17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Δήμος: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105233313
Κινητό τηλέφωνο: 6936983333
e-mail: lia@hcon.gr;gogoulo_@otenet.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1) Η εμπορία προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας 2) Η παροχή υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης προϊόντων για λογαριασμότρίτων 3) Η κατασκευή και εμπορία διαφημιστικών προϊόντων. 4) Η άσκηση πάσης φύσεως ενδοκοινοτικών συναλλαγών, παροχή και λήψη υπηρεσιώνκαι προσωπικού που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τους εν γένει σκοπούς της εταιρείας,η άσκηση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων, καθώς και οι εισαγωγές καιεξαγωγές εμπορευμάτων και των εν γένει των ειδών δραστηριότητας της εταιρείας από καιπρος τρίτες χώρες 5) Η έκδοση λογισμικού 6) Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, ιστοσελίδων, φιλοξενίας (webhosting) και 7) Η παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνεδρίων και σεμιναρίων. και επιπλέον : 1) Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (contact centers) για λογαριασμό τρίτων. 2) Η εκπόνηση μελετών και ο σχεδιασμός ερευνών αγοράς, δημοσκοπήσεων και λοιπών στατιστικών ερευνών. 3) Η εισαγωγή, εμπορία (χονδρικής-λιανικής πώλησης) κ εξαγωγής πάσης φύσεως οικιακών συσκευών, ηλεκτρικών συσκευών, επίπλων και οικιακού εξοπλισμού γενικότερα. 4) Η εισαγωγή και εμπορία ειδών και μέσων κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. 5) Η εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών μέσων, δικτύων, υπηρεσιών και συσκευών. 6) Η έρευνα, μελέτη, επίβλεψη, προώθηση και πώληση πάσης φύσεως χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτων (χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων – τραπεζών – ασφαλιστικών εταιριών). 7) Η μεταφορά και διανομή των εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης. 8) Η παροχή διαφημιστικών και συναφών υπηρεσιών. 9) Η γραμματειακή υποστήριξη (τηλεγραμματεία) και διαχείριση πελατολογίων για τρίτους. 10) Η εισαγωγή, εμπορία (χονδρικής-λιανικής πώλησης) και εξαγωγή πάσης φύσεως προϊόντων ομορφιάς, καλλυντικών ειδών και περιποίησης σώματος. 11) Η μελέτη, σχεδίαση, δημιουργία, κατασκευή, εφαρμογή ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη, προώθηση και εμπορική εκμετάλλευση τεχνολογικών λύσεων που αφορούν στην αγορά «έξυπνων» κτιρίων και σε τεχνολογίες νέου τύπου υπηρεσιών «έξυπνου» περιβάλλοντος και σε παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 12) Η παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης, η επεξεργασία και εκμετάλλευση πληροφοριακών στοιχείων, η μελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη και προώθηση στην αγορά ολοκληρωμένων λύσεων ή ηλεκτρονικών συστημάτων (integrated systems) υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 13) Η μελέτη, σχεδίαση, δημιουργία, κατασκευή, εφαρμογή, ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη, προώθηση και εμπορική εκμετάλλευση ψηφιακών δικτύων φωνής και δεδομένων, συστημάτων δομημένης καλωδίωσης, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών λύσεων και υπηρεσιών σταθερής ή κινητής επικοινωνίας και η ανάληψη συναφών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας. 14) Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση διαδικτυακών υποδομών καθώς και συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου και παροχής υπηρεσιών, η δημιουργία βάσεων δεδομένων και η εμπορική εκμετάλλευση αυτών μέσω διαδικτύου, ή και άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων, ο σχεδιασμός, η δημιουργία, κατασκευή, ανάπτυξη, αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία, εκμετάλλευση διαδικτυακών τόπων, η ενδοεπιχειρησιακή δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών (VPDN) καθώς και η εμπορία και εν γένει η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. 15) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, προώθηση και εμπορική εκμετάλλευση μίας (ή και περισσοτέρων) «πύλης» ηλεκτρονικού εμπορίου στο Διαδίκτυο (Internet Portal Site) για την διακίνηση, προμήθεια και εμπορία υλικών, αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν Σελίδα 4η οποιαδήποτε δραστηριότητα καθώς και την αξιοποίηση και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων καθώς και η διενέργεια των ως άνω για λογαριασμό τρίτων. 16) Η εγκατάσταση, διαχείριση και εκμετάλλευση Κέντρου Μηχανογραφικής Εξυπηρέτησης στους χώρους της εταιρίας, με την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης δεδομένων των πελατών (Data Centers), την επεξεργασία αυτών και την παροχή μηχανισμών σύνδεσης των Επιχειρήσεων On Line με τα συστήματα για την εισαγωγή και άντληση δεδομένων και την παροχή όλων των σχετικών υπηρεσιών υποστήριξης χρήσης των συστημάτων αυτών. 17) Η εν γένει παροχή υπηρεσιών τεχνικής λειτουργίας πληροφοριακών και ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και των εφαρμογών για λογαριασμό τρίτων εταιρειών, πελατών, οργανισμών Ιδιωτικού ή Δημοσίου δικαίου της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής . 18) Η ανάπτυξη και εμπορία σε κάθε μορφή όλων των προϊόντων και ανταλλακτικών που σχετίζονται με υπολογιστικά και δικτυακά συστήματα και την πληροφορική, γενικότερα. 19) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιοργάνωση επιχειρήσεων, με ή χωρίς την χρήση συστημάτων πληροφορικής, η ανάληψη και σύνταξη πάσης φύσεως τεχνοοικονομικών μελετών, η μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, εφαρμογή, λειτουργία, υποστήριξη διαδικασιών επιχειρησιακής λειτουργίας με την χρήση συστημάτων πληροφορικής, από την εταιρία ή τρίτους με σκοπό την εμπορική τους εκμετάλλευση. 20) Η εύρεση, επιλογή, πρόσληψη, κατάρτιση και διαχείριση προσωπικού, προκειμένου να εκτελέσει και υποστηρίξει το αντικείμενο των εργασιών της και για λογαριασμό τρίτων. 21) Η συμμετοχή σε έρευνες, ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα στους παραπάνω τομείς, σε συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, καθώς και με διεθνείς φορείς για ανάπτυξη τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 22) Η συμμετοχή, ενασχόληση, ή και χρηματοδότηση, μερικά ή ολικά, σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών συναφών με τις παραπάνω δραστηριότητες για την συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα. 23) Η ανάληψη ιδιωτικών ή δημοσίων έργων που αφορούν τα ανωτέρω, η συμμετοχή σε κάθε μορφής διαγωνισμούς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και η παροχή εγγυήσεων υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, για την συμμετοχή σε πάσης φύσεως διαγωνισμούς για την ανάληψη συναφών έργων στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό. 24) Η συμμετοχή στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών, οποιασδήποτε μορφής και οποιουδήποτε σκοπού, εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό. Η άσκηση διαχείρισης (management) και η παροχή οικονομικών συμβουλών σε κάθε είδους και μορφής και οποιουδήποτε σκοπού εταιρείες και επιχειρήσεις. 25) Η άσκηση διαχείρισης (management) και η παροχή οικονομικών συμβουλών σε κάθε είδους και μορφής και οποιουδήποτε σκοπού εταιρίες και επιχειρήσεις. 26) Η συμμετοχή σε έργα με την μορφή ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα). Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά , η εταιρεία θα δραστηριοποιείται με σκοπούς σύμφωνα με τους ακόλουθους ΚΑΔ : 82.20.10.00 (Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου) / 70.22.13.05 (παροχή υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, συμβουλές) / 61.20.11.01 (παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας κινητής, αντιπροσώπου που αμείβεται με προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης στόχων κλπ, καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής) / 47.91.99.01 (Λιανικό εμπόριο μέσω τηλεπωλήσεων - τηλεμάρκετινγκ διαφόρων αγαθών, για λογαριασμό τρίτων ) / 73.11.1 (Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία) / 73.11.11.01 (Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων) / 73.11.11.03 (Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά) / 73.11.12 (Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 61201000 Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και ιδιωτικές υπηρεσίες δικτύου για ασύρματα συστήματα τηλεπικοινωνιών check
2 45114000 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
3 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121