Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: BUSINESS DESIGN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Διακριτικός τίτλος: BUSINESS DESIGN ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΥΜΗΤΤΟΥ 190, 11636, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106450818,2107523257
FAX: 2107011681
e-mail: k.minetu@business-design.gr;admin@mlgk.gr
Ιστοσελίδα: http://www.bdinfo.eu
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι: α) Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης συστημάτων και εργαλείων λογισμικού. β) Παροχή υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού. γ) Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού. δ) Παροχή συμβουλών και προμήθεια λογισμικού. ε) Παροχή συμβουλών για τον υλικό εξοπλισμό πληροφορικής στ) Αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης προϊόντων λογισμικού. ζ) Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την πληροφορική. η) Αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης μηχανημάτων και εξοπλισμού Η/Υ. θ) Χονδρικό εμπόριο Η/Υ και περιφερειακού εξοπλισμού. ι) Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων Η/Υ και ια) Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σχετικές με Η/Υ. ιβ) Εκπαιδευτικές υπηρεσίες στην διοίκηση και διαχείριση πληροφορικών συστημάτων. ιγ) Κάθε άλλη συναφής προς την εκπλήρωση του σκοπού δραστηριότητα. ιδ) Εκμετάλλευση τουριστικών ακινήτων. ιε) Παροχή τουριστικών υπηρεσιών και ιζ) εμπόριο τουριστικών ειδών. Προς επίτευξη των εταιρικών της σκοπών η Εταιρία δύναται: Α. Να αντιπροσωπεύει ελληνικούς ή ξένους οίκους που ασχολούνται με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο. Β. Να συμμετέχει σε ομοειδείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή να ιδρύει καινούργιες που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Γ. Να ιδρύει πρακτορεία, υποκαταστήματα και γραφεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Δ. Να συμπράττει με φυσικά ή νομικό πρόσωπα ημεδαπό ή αλλοδαπά, να προβαίνει σε κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά ή σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων και εν γένει να συνεργάζεται με κάθε τρόπο. Ε. Να παρέχει ανεπιφύλακτες εγγυήσεις προς ελληνικές ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες, το ελληνικό δημόσιο, Οργανισμούς, ΝΠΔΔ, και φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αυτοί ορίζουν, εφόσον είναι απαραίτητες στα πλαίσια επίτευξης του σκοπού της εταιρείας. ΣΤ. Να επιδιώξει την χορήγηση υπέρ της επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και κάθε είδους ενισχύσεων από το Ελληνικό Δημόσιο-Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς, ιδιωτικούς και δημόσιους
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών check
2 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121