Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...

Στοιχεία Επιχείρησης
Λογότυπο εταιρίας
Επωνυμία: ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.
Διακριτικός τίτλος: ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Α.Ε.
Διεύθυνση: ΑΛΚΜΗΝΗΣ 36-38, 11853, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2103479455, ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Κινητό τηλέφωνο: 6947537856-ΝΤΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
FAX: 2118009597
e-mail: de@diavalkaniko.gr
Ιστοσελίδα: http://www.diavalkaniko.gr
Νομική μορφή: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις 79112301 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος 79121000 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών 79903000 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α. 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α. 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT) 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου 88101300 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες 88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ) 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals) 63990000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α. 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 72202000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 73120000 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες 82911000 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών και γραφείων πίστωσης 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές 73202000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 85591000 Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α. check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 63990000 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας π.δ.κ.α.  
4 79903000 Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.  
5 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
6 85590000 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.  
7 63113000 Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο  
8 63120000 Δικτυακές πύλες (web portals)  
9 73200000 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις  
10 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
11 73120000 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης  
12 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
13 70221401 Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης  
14 82911000 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών και γραφείων πίστωσης  
15 79121000 Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών  
16 70211000 Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας  
17 73202000 Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων  
18 70221101 Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης  
19 62031000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
20 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
21 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
22 85591905 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων  
23 85591906 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή  
24 85601001 Υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου  
25 88101300 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες  
26 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
27 95111000 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
28 73201000 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες  
29 72202000 Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες  
30 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
31 88991901 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα  
32 85591304 Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης  
33 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
34 79112301 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος  
35 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
36 62022000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού  
37 62021000 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών  
38 70221504 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας  
39 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
40 73111000 Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία  
41 70221305 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων  
42 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
43 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
44 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
45 62011200 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα  
46 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
47 85591200 Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)  
48 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
49 82201000 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου  
50 79901000 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών  
51 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
52 46511000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121