Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: JPH ENGINEERING ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: JPH ENGINEERING
Διεύθυνση: ΦΕΙΔΙΠΙΔΟΥ 17, 12461, ΧΑΙΔΑΡΙ
Δήμος: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
43222000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ 43332901 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ 43999003 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΠΙΣΙΝΩΝ) 43999008 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΩΝ ΚΛΠ 71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 71121501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 46691517 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 46431109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ 46431104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ 47545438 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 43391103 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ Η ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ 43332902 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕ ΠΑΡΚΕΤΑ 47524500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 47994500 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ 71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΚΥΡΙΑ 71121909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ 46491911 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΩΝ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΩΝ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 43331001 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΤΟΥΒΛΑ ΚΛΠ 46431105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ 71121700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 46431111 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 47545421 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 43991001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΞΩΣΤΕΣ 46691515 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΑΣΗ > 1000 V 43332903 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ 43991002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 43131001 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Η ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ 43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ 46691516 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ) 43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 43311000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ 43331002 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ Η ΔΑΠΕΔΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΙΘΟΛΑΞΕΥΤΩΝ Η ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71121909 Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά check
2 47994500 Άλλο λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών  
3 43331001 Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά, τούβλα κλπ  
4 43332901 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια  
5 43332902 Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα  
6 43331002 Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων  
7 43222000 Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου  
8 43999003 Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων)  
9 43391103 Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοιχείων από λαμαρίνα  
10 43311000 Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων  
11 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
12 43332903 Εργασίες κατασκευής πατωμάτων  
13 43291100 Εργασίες μόνωσης  
14 43991001 Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες  
15 43991002 Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών  
16 43221000 Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού  
17 47545421 Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων  
18 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών  
19 47545438 Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  
20 43131001 Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών  
21 71121501 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων  
22 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
23 71121700 Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα  
24 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
25 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
26 43999008 Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ  
27 46691515 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών αγωγών, για τάση > 1000 V  
28 46691516 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών αντιστάσεων (εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων)  
29 46691517 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών  
30 46431104 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης  
31 46431105 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων  
32 46431109 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους  
33 46431111 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα  
34 46491911 Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών  
35 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121