Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διακριτικός τίτλος: ADVISON
Διεύθυνση: ΡΑΓΚΑΒΗ 84, 11475, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2114184414
Κινητό τηλέφωνο: 6909079361
FAX: 2114184414
e-mail: elenivalt99@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.advison.gr
Νομική μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ
Αντικείμενο Επιχείρησης
72201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 68201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 69202901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΛΠ 69203201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 70221102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΜΕΧΡΙ 30 ΑΤΟΜΑ 68101400 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 82190000 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΩΝ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 64193000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Δ.Κ.Α. 82911201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ (ΑΜΟΙΒΩΝ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΔΟΣΕΩΝ, ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΛΠ) 82911203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, INTERNET, ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΠ 65123600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΩΝ 68101300 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 68201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 65121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 65125000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 65127200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 69202301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) 70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑ 82111000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 65111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ 65124100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 65129000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ 68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 69202302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 65122900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 65124900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 96091911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΠ) 82911202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ 70223000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 73201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 65121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου check
2 65122900 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων  
3 65129000 Άλλες υπηρεσίες ασφάλισης, εκτός της ασφάλειας ζωής  
4 70223000 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών  
5 64193000 Άλλες υπηρεσίες χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α.  
6 68101300 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
7 68101000 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων  
8 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
9 68101400 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων  
10 82190000 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης  
11 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
12 65111000 Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής  
13 65121200 Υπηρεσίες ασφάλισης ασθενείας  
14 65125000 Υπηρεσίες ασφάλισης γενικής ευθύνης  
15 65121100 Υπηρεσίες ασφάλισης έναντι ατυχημάτων  
16 65124100 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι ζημιών από πυρκαγιά  
17 65124900 Υπηρεσίες ασφάλισης ιδιοκτησίας έναντι λοιπών υλικών ζημιών  
18 65127200 Υπηρεσίες ασφάλισης νομικής προστασίας  
19 65123600 Υπηρεσίες ασφάλισης φορτίων  
20 96091911 Υπηρεσίες διεκπεραίωσης θεμάτων Υπουργείου Μεταφορών (μεταβιβάσεων αυτοκινήτων κλπ)  
21 82911201 Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ)  
22 82911202 Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων  
23 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
24 68201200 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία  
25 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία  
26 69202901 Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ  
27 72201101 Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών  
28 69202301 Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων  
29 70221200 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)  
30 70221100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης  
31 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  
32 69203201 Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων  
33 69202302 Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119