Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: EHSQ DEVELOPMENT Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: EHSQ DEVELOPMENT
Διεύθυνση: ΚΕΚΡΟΠΟΣ 8, 14564, ΚΗΦΙΣΙΑ
Δήμος: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108071528
Κινητό τηλέφωνο: 6979364429
e-mail: iliabardani@hotmail.com
Ιστοσελίδα: https://ehsq-development.com/
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
85591902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ) ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ 71121902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 71122000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 71121911 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 70221508 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 72191501 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 71121306 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 62012000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 62030000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 74901300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 70221505 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 70221510 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 71121101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 71121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71123101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 71121103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 74301100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 62023000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 63111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΑ 71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 71121102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 62090000 ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ 71121907 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΛΥΝΣΗ 71123000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 71123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 74901500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 62010000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 71123102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 72191902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΙΑ 71121500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών check
2 62090000 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών  
3 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
4 62010000 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων  
5 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες  
6 62012000 Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού  
7 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
8 63111101 Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων  
9 71123000 Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών  
10 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
11 70221700 Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών  
12 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
13 62030000 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων  
14 85591902 Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια  
15 71121901 Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών  
16 71123101 Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών  
17 71121902 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων  
18 71121101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων  
19 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
20 71123102 Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών  
21 71121306 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης  
22 71121907 Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση  
23 63111100 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων  
24 72191902 Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία  
25 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης  
26 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
27 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
28 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
29 71123100 Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών  
30 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
31 74901300 Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών  
32 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
33 74901500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας  
34 70221500 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής  
35 72191501 Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας  
36 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
37 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
38 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
39 62023000 Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας  
40 71121911 Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121