Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: L'ESCAPADE SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY
Διεύθυνση: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ 4, 10671,
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6943658308
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η ενοικίασις ή εκμίσθωσης ή ανταλλαγή οποιασδήποτε κτηματικής περιουσίας ή μερών ταύτης και η παροχή τοιαύτων διευκολύνσεων υπέρ των κατόχων ή ενοικιαστών αυτών οι οποίες παρέχονται συνήθως εις κατοικήσιμα διαμερίσματα εμπορικά γραφεία ή ξενοδοχεία. 2. Η αγόρα κατ?άλλον τρόπον απόκτησις γαιών, κατοικιών ή κτιρίων και η ανέγερσις επί των τοιούτων γαιών ή οποιασδήποτε εξ? αυτών κατοικιών, πολυκατοικιών, ξενοδοχείων, μοτέλς, και τόπων, κατασκηνώσεων, εστιατορίων, καφενείων, και άλλων κτιρίων ή εργών, η πώλησις, ενοικίασις, χρησιμοποίησις, μετατροπή, προσαρμογή και διατήρησις πασών ή οποιωνδήποτε των τοιούτων γαιών, κατοικιών, κτιρίων και κτηματικών περιουσιών δια σκοπούς ξενοδοχείων, μοτέλς, τόπων κατασκηνώσεων, πολυκατοικιών, εστιατορίων και καφενείων μεθ? οποιωνδήποτε συνήθων ή αναγκαίων συναρτημάτων, και η διεξαγωγή των εργασιών εκμεταλλεύσεως ξενοδοχείου, μοτέλ, τόπου κατασκηνώσεως, πολυκατοικίας, εστιατορίου, καφενείου, οδικού ξενώνος, χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων και διαμερισμάτων και εν γένει διεξαγωγή των εργασιών των κτηματομεσιτών. 3. Η διεξαγωγή οποιασδήποτε τουριστικής εργασίας ή επιχειρήσεως ως και να ενεργή ως αντιπρόσωπος ή πράκτωρ τουριστικών μεταφορικών ατμοπλοϊκών, αεροπορικών και ταξιδιωτικών εταιρειών ή επιχειρήσεων. 4. Η διεξαγωγή των ως άνω ασχολιών, επιχειρήσεων, πράξεων ή εργασιών, είτε υπό της Εταιρείας ενεργούσης μόνης ή από κοινού ή εν συνδυασμώ ή εν συνεργασία μεθ? οποιασδήποτε ετέρας εταιρείας, οργανισμού ή προσώπου είτε υπό της εταιρείας ενργούσης ιδίω ονόματι και δι? ίδιον λογαριασμόν, είτε υπό της εταιρείας ενεργούσης ως αντιπροσώπου, μεσίτου, εργολάβου, εντολοδόχου ή άλλως και είτε απ?ευθείας είτε μέσω αντιπροσώπων, υπεργολάβων, εντολοδόχων ή άλλως. 5. Η διεξαγωγή εμπορικών και παραγγελιοδοχικών εργασιών, ή οποιασδήποτε άλλης εργασίας. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αγορά, πώλησις και ανταλλαγή εμπορευμάτων παντός είδους. Η ενεχυρίασις, προκαταβολαί ή οποιαδήποτε πράξις επί εμπορευμάτων. 6. Η κατασκευή, εξοπλισμός, συντήρησις και εκμετάλλευσις οχημάτων , δημοσίας χρήσεως ή άλλων οχημάτων καταλλήλων δια την μεταφορά επιβατών, αγαθών ή εμπορευμάτων. 7. Η αγορά, κατασκευή, πώλησις, εκμίσθωσις, μίσθωσις, εμπορία λεωφορείων, αυτοκινηταμαξών, μηχανοκίνητων οχημάτων, οχημάτων πάσης φύσεως κινουμένων δια μηχανικής δυνάμεως ή όχι, σκελετών οχημάτων, αμαξωμάτων, μηχανών, μηχανισμών, εργαλείων, ελαστικών, φυσικών ή συνθετικών, εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και άλλων πραγμάτων και αντικειμένων χρησιμοποιημένων ή χρησίμων δι? οποιανδήποτε των ανωτέρων σκοπών. 8. Να διεξάγει, απευθείας ή μαζί με άλλα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, οποιαδήποτε μορφή και είδους εργασίας, δραστηριότητες ή επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με την προώθηση εμπορίας (marketing), πληροφόρηση, δειξαγωγή ερευνών, μελετών, εργασίες συμβούλων, εμπειρογνωμόνων, και αντιπροσώπων για όλες τις πιο πάνω δραστηριότητες, και να αναλαμβάνει, διεξάγει, ετοιμάζει, παράγει, προμηθεύει, διαθέτει, επινοεί, συναρμολογεί, προσφέρει, εκδίδει και δημοσιεύει έρευνες, μελέτες, απογραφές, στατιστικές ή και να οργανώνει, συντονίζει, διεξάγει και παρουσιάζει σεμινάρια και διασκέψεις οποιασδήποτε μορφής για οποιουσδήποτε σκοπούς και θέματα. 9. Να αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά, ενοικίαση, εκχώρηση, παραχώρηση, μεταβίβαση, κατοχή, άδεια ή με άλλο τρόπο οποιαδήποτε γη, ακίνητα, οικοδομές, κτίρια, καθώς επίσης και κινητά πράγματα, αγαθά και εμπορεύματα και γενικά ακίνητη ή κινητή περιουσία, περιουσιακά δικαιώματα, προνόμια, δουλειές, παραχωρήσεις ή άδειες πάνω σε οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία και να πώλει, μεταβιβάζει, παραχωρεί, εκμισθώνει, δωρίζει, ανταλλάσσει, αποξενώνει, υποθηκεύει, επιβαρύνει ή με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία της Εταιρείας ή άλλη ακίνητη ή κινητή περιουσία πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει οποιαδήποτε δικαιώματα ή συμφέροντα και επίσης να παραχωρεί άδειες, δουλειές, παραχωρήσεις, προνόμια ή δικαιώματα σε σχέση με οποιαδήποτε ακίνητη ή κινητή περιουσία ή δικαιώματα ή συμφέροντα της. 10. Να διεξάγει εργασίες γενικών εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, κατασκευαστών, βιομηχάνων, εισαγωγέων, εξαγωγέων, αγοραστών, πωλητών, ιδιοκτητών, διαχειριστών, προμηθευτών, διανομέων, αντιπροσώπων και πρακτόρων αγαθών και εμπορευμάτων καθώς και υπηρεσιών πάσης φύσεως και περιγραφής, αντιπροσώπων αποστολής και επί προμήθεια, εξαγωγών, ταξιδιωτικών, τουριστικών, ασφαλιστικών αντιπροσώπων και να ιδρύει, διευθύνει, διαχειρίζεται και συμμετέχει στην επιχείρηση, διεύθυνση και μετοχικό κεφάλαιο ή ενεργητικό οποιασδήποτε εταιρείας, συνεταιρισμού, οργανισμού ή άλλης οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα σαν ιθύνουσα εταιρεία ή σαν απλός μέτοχος ή σαν συνέταιρος ή συνεργάτης, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. 11. Να αποκτά, ιδρύει, διαχειρίζεται, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται εργοστάσια, εργαστήρια, εγκαταστάσεις, κτίρια, καταστήματα, γραφεία και εγκεκριμένες ή άλλες αποθήκες, περιλαμβανομένων εκείνων σε περιοχές «ελεύθερης ζώνης» και να παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις για αποθήκευση, εμπορία, προώθηση, διαμετακόμιση, αποστολή και γενικά φύλαξη, χειρισμό και εμπορία αγαθών και εμπορευμάτων πάσης φύσεως και περιγραφής και να προωθεί την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργεία και ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης και βιομηχανίας. 12. Να ασκεί οποιαδήποτε άλλη εργασία, να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή δραστηριότητα και να κάμνει οποιεσδήποτε πράξεις εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έκρινε επωφελή ή ευχερή ή χρήσιμη την διεξαγωγή ή άσκηση τους. 13. Να προσλαμβάνει, απασχολεί και εκπαιδεύει υπαλλήλους, εργάτες και γενικά επαγγελματικό, τεχνικό, γραφειακό και άλλο προσωπικό και γενικά να εξασφαλίζει τις υπηρεσίες προσωπικού κάθε φύσης και να αποκτά, μισθώνει, κατέχει, διαχειρίζεται, κατασκευάζει, επιδιορθώνει, συντηρεί, μετατρέπει, πωλεί ή με άλλο τρόπο διαθέτει κάθε είδους εμπορεύματα, αγαθά, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, μηχανήματα, εξαρτήματα, αντικείμενα και γενικά περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους και να διαθέτει τέτοιο προσωπικό ή υπηρεσίες ή εξοπλισμό ή άλλα περιουσιακά στοιχεία για τις εργασίες της Εταιρείας ή για την εξυπηρέτηση ή τις ανάγκες οποιουδήποτε άλλου προσώπου, οίκου, εταιρείας ή άλλης οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή για οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα ή για την διενέργεια οποιωνδήποτε εργασιών κάθε φύσης και είδους. 14. Να διεξάγει εργασίες συμβούλων σε οικονομικά, διαχειριστικά, διοικητικά και άλλα θέματα που σχετίζονται με την εγκαθίδρυση, διεξαγωγή, ανάπτυξη και βελτίωση οποιασδήποτε επιχείρησης και βιομηχανίας και να προσφέρει συμβουλευτικές, διοικητικές και διαχειριστικές υπηρεσίες για την παραγωγή, εμπορία, χειρισμό, αποθήκευση, διανομή και πώληση αγαθών και εμπορευμάτων και/ή υπηρεσίες όλων των ειδών, να διεξάγει έρευνες και πειραματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με οικονομικά θέματα καθώς και θέματα προσωπικού και με την διοίκηση επιχειρήσεων και βιομηχανιών, και να παρέχει διευκολύνσεις για οποιεσδήποτε επιχειρήσεις ή δραστηριότητες ή για την προώθηση, υποβοήθηση και εγκαθίδρυση επιχειρήσεων. 15. Να αξιοποιεί, βελτιώνει, αναπτύσσει, εκμεταλλεύεται, διαχειρίζεται, εμπορεύεται και με άλλο τρόπο να ενασχολείται, χειρίζεται και διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία για οικοδομικούς σκοπούς ή για την ανέγερση, κατασκευή, διαχείρηση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση οικοδομών, κτιρίων, μηχναικών ή άλλων έργων, τον διαχωρισμό γης σε οικόπεδα ή τεμάχια, την διάνοιξη δρόμων και πλατειών ή την με οποιοδήποτε τρόπο διαμόρφωση γης, χώρων και οικοδομών και να δημιουργεί, καλλιεργεί, κατέχει και διαχειρίζεται αγροκτήματα και επίσης να αποκτά, δημιουργεί, κατέχει και διαχειρίζεται γεωργικές και κτηνοτροφικές επαύλεις και να διεξάγει εργασίες και επιχειρήσεις γεωργών, κτηνοτρόφων, καλλιεργητών, πτηνοτρόφων, αλιέων, παραγωγών, κατασκευαστών, βιομηχάνων και εμπόρων γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και άλλων αγαθών και προϊόντων κάθε είδους. 16. Να διέξαγει εργασίες γενικών αντιπροσώπων και πρακτόρων, αντιπροσώπων αποστολής, μεσιτών, χρηματιστηριακών πρακτόρων, δημοπρατών, κτηματομεσιτών ασφαλιστών και ασφαλιστικών αντιπροσώπων, ταξιδιωτικών και τουριστικών πρακτόρων και διαφημιστών και να ενεργεί σαν αντιπρόσωπος, εντολοδόχος, καταπιστευματοδόχος, να αναλαμβάνει, διεξάγει και διαχειρίζεται κάθε είδους καταπιστεύματα (trusts) και να αναλμβάνει κάθε είδους αντιπροσωπείες και κάθε φύσης εργασίες με προμήθεια ή όχι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή διευθέτηση και γενικά να παρέχει υπηρεσίες και συμβουλές κάθε φύσης. 17. Να διεξάγει εργασίες ή επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους των βιομηχάνων, βιοτεχνών, κατασκευαστών, εργολάβων, οικοδομών, εργοληπτών, μηχανικών, μηχανολόγων, αρχιτεκτόνων και διακοσμητών, εμπόρων (χονδρικής και λιανικής πώλησης), αγοραστών, πωλητών, μεταπωλητών, προμηθευτών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, διανομέων, μεσιτών, αντιπροσώπων, φορτωτών, μεταφορέων, αποθηκάριων, επιδιορθωτών και συντηρητών, τροφοδοτών, πλοίων ή αεροσκαφών, ή άλλων μέσων μεταφοράς παραγγελιοδόχων, αντιπροσώπων και εμπόρων για εμπορεύματα, κατασκευές, συσκευές, μηχανήματα, προϊόντα και αντικείμενα κάθε έιδους. 18. Να αποκτά, χρησιμοποιεί, εκχωρεί, μεταβιβάζει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο χειρίζεται και διαθέτει δικαιώματα, προνόμια και άδειες κάθε φύσης αναφορικά με οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία ή με οποιαδήποτε επιχείρηση ή δραστηριότητα κάθε είδους. 19. Να αγοράζει ή με άλλο τρόπο αποκτά το σύνολο ή μέρος των επιχειρήσεων, των στοιχείων ενεργητικού, των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων οποιασδήποτε εταιρείας, οργανισμού, συνεταιρισμού ή προσώπου και να αναλαμβάνει, διεξάγει και ασκεί, ή να εκκαθαρίζει και διαλύει οποιαδήποτε επιχείρηση και σε αντάλλαγμα για οποιαδήποτε τέτοια απόκτηση να καταβάλλει μετρητά ή να εκδίδει μετοχές ή να την αποκτά με οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα ή τρόπο και να αναλαμβάνει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις ή να αποκτά οποιαδήποτε συμφέροντα πάνω στις εργασίες του πωλητή ή οποιασδήποτε επιχείρησης. 20. Να ζητά και να παίρνει ή να αγοράζει ή με άλλο τρόπο αποκτά οποιαδήποτε σχέδια, εμπορικά σήματα, προνόμια ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πάνω σε προνόμια ευρεσιτεχνίας ή εφεύρεσης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή μυστικές μεθόδους, να πωλεί, εκχωρεί ή με άλλο τρόπο διαθέτει οποιαδήποτε τέτοια δικαιώματα ή μεθόδους και να χορηγεί άδειες για την χρήση τους. 21. Να καταβάλλει όλα τα έξοδα, επιβαρύνσεις και δαπάνες που μπορεί να γίνουν ή να προκύψουν όσον αφορά την προαγωγή, σύσταση και ίδρυση της Εταιρείας ή τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να θεωρήσει ως προκαταρκτικές δαπάνες ή δαπάνες οι οποίες πιθανόν να γίνουν πριν από την εγγραφή και με σκοπό την εγγραφή της Εταιρείας, περιλαμβανομένων της αμοιβής για επαγγελματικές υπηρεσίες που χορηγήθηκαν για έξοδα διαφημίσεων, των φόρων, των προμηθειών και την εξασφάλιση διάθεση χρεωγράφων (underwriting commissions), των μεσιτικών, των εξόδων εκτύπωσης και γραφικής ύλης, των μισθών των υπαλλήλων και άλλων παρόμοιων δαπανών, καθώς και δαπανών που σχετίζονται με την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείων, τοπικών συμβουλιών ή τοπικών διοικήσεων ή άλλων σωμάτων, ή δαπανών που έχουν σχέση με οποιαδήποτε επιχείρηση ή εργασία που ασκήθηκε ή έγινε πριν από την σύσταση της Εταιρείας, τις οποίες η Εταιρεία πιθανόν να αποφασίσει να αναλάβει ή να συνεχίσει. 22. Να προχωρεί με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (Debentures) ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας, να προβαίνει στο διορισμό μεσιτών, αντιπροσωπών με προμήθεια και προσώπων, οργανισμών ή τραπεζών που εξασφαλίζουν την διάθεση χρεωγράφων (Underwriters) και να προνοεί για την αμοιβή της για τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς με πληρωμή σε μετρητά ή με την έκδοση μετοχών, ομολόγων (Debentures) ή άλλων χρεωγράφων της Εταιρείας, ή με την παροχή δικαιώματος επιλογής για την απόκτηση τους ή με οποιοδήποτε άλλο νομικό τρόπο. 23. Να δανείζεται χρήματα, να κάμνει δάνεια, να βρίσκει χρήματα, πιστώσεις ή άλλες διευκολύνσεις, να αναλαμβάνει ή εξασφαλίζει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις (είτε της Εταιρείας είτε άλλου προσώπου) με τον τρόπο και με τους όρους που θα έκρινε σκόπιμο και πιο ειδικά (αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται) με την έκδοση χρεωστικών ομολόγων - Debentures & Debentures Stock - (των οποίων η ισχύς είναι συνεχής ή μπορεί να τερματιστεί), γραμμάτιων, υποθηκών, ενέχυρων, εκχωρήσεων (Fixed or Floating changes) ή οποιωνδήποτε άλλων χρεογράφων ή άλλων εξασφαλίσεων που συστήνονται ή μπορούν να συσταθούν ή να στηριχθούν πάνω σ?όλα ή σε μερικά από τα κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα της Εταιρείας, περιλαμβανομένου και του κεφαλαιου της Εταιρείας που δεν κλήθηκε να πληρωθεί, ή χωρίς οποιαδήποτε τέτοια εξασφάλιση και με τέτοιους όρους, όσον αφορά την προτεραιότητα ή με άλλο τρόπου, όπως η Εταιρεία θα καθόριζε σύμφωνα με την κρίση της κάθε φορά. 24. Να χορηγεί πιστώσεις ή χρήματα και να δίνει χρηματικά δάνεια ή προκαταβολές, ή διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα είτε με την λήψη εγγυήσεων ή εξασφαλίσεων, είτε χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ή εξασφάλιση. 25. Να παρέχει εγγύησεις, ασφάλειες, αποζημιώσεις και εξασφαλίσεις (Indemnities) προς ή υπέρ οποιουδήποτε φυσικόυ ή άλλου προσώπου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα για την πληρωμή ή την εξασφάλιση της πληρωμής χρημάτων, δανείων, οφειλών ή την εκπλήρωση συμβάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων οποιουδήποτε φυσικού ή άλλου προσώπου με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και να εξασφαλίζει ή με οποιοδήποτε τρόπο αναλαμβάνει την αποπληρωμή χρημάτων, δανειών, πιστώσεων ή διευκολύνσεων που εχορηγήθησαν ή χορηγούνται ή θα χορηγηθούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή άλλο πρόσωπο με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και επίσης να αναλαμβάνει με την εξόφληση ή εκπλήρωση υποχρεώσεων κάθε είδους που με οποιοδήποτε τρόπο βαρύνουν οποιοδήποτε φυσικό ή άλλο πρόσωπο με ή χωρίς νομική προσωπικότητα και για οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους σκοπούς, να υποθηκεύει, επιβαρύνει, εκχωρεί, δεσμεύει ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει ή επιβαρύνει με κάθε είδους επιβάρυνση την κινητή ή ακίνητη περιουσία της (περιλαμβανομένου, αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται, του κεφαλαίου της εταιρείας που δεν έχει κληθεί) ως εάν να επρόκειτο για ανάληψη ή εξασφάλιση δανείων ή υποχρεώσεων της ίδιας Εταιρείας. 26. Να εκδίδει, υπογράφει, αποδέχεται, οπισθογραφεί, προεξοφλεί, εμπορεύεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να συναλλάσσεται συναλλαγματικές, χρεωστικά γραμμάτια (Promissory Notes), φορτωτικές και άλλους διαπραγματεύσιμους ή εκχωρητέους τίτλους ή αξίες. 27. Να επενδύει τα χρήματα της Εταιρείας σε τέτοιες επενδύσεις, εκτός άπο τις δικές της μετοχές, όπως θα αποφάσιζε το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε φορά. 28. Να εκδίδει ή να εγγυάται την έκδοση ή την καταβολή τόκου πάνω στις μετοχές, στα χρεωστικά ομόλογα (Debentures & Debenture Stock) ή άλλα χρεώγραφα ή υποχρεώσεις οποιασδήποτε εταιρείας ή οργανισμού και να καταβάλλει ή να προνοεί για την καταβολή μεσιτικών,προμήθειας και εξόδωνγια την εξασφάλιση διάθεσης χρεογράφων (underwriting)σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια έκδοση . 29. Να αποκτά με εγγραφή, αγορά ή με άλλο τρόπο, και να αποδέχεται, παίρνει, κατέχει, εμπορεύεται, μετατρέπει και πωλεί οποιασδήποτε φύσης μετοχές, κεφάλαιο (Stock), ομόλογα, ή άλλα χρεώγραφα ή συμφέροντα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας, οργανισμού ή επιχείρησης. 30. Να εκδίδει και να χορηγεί μετοχές που ξοφλήθηκαν ή που δεν έχουν ξοφλήθει από το κεφάλαιο της Εταιρείας ή να εκδίδει ομόλογα (Debentures) ή χρεώγραφα για την πλήρη ή μερική πληρωμή οποιασδήποτε κινητής ή ακίνητης ιδιοκτησίας που αγοράστηκε ή που αποκτήθηκε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο από τη Εταιρεία ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που χορηγήθηκαν στην Εταιρεία και να αμοίβει σε χρήμα ή με άλλο τρόπο οποιοδήποτε πρόσωπο, οίκο ή εταιρεία για υπηρεσίες που χορηγήθηκαν από αυτούς στην Εταιρεία ή να χορηγεί δωρεές στα πρόσωπα αυτά. 31. Να εγκαθιστά, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου υποκαταστήματα, περιφερειακά γραφεία, παραρτήματα, πρακτορεία και τοπικά συμβούλια και να τα ρυθμίζει και να τα καταργεί. 32. Να προνοεί για την ευημερία των προσώπων που απασχολούνται στην Εταιρεία (περιλαμβανομένων και αξιωματούχων ττης Εταιρείας), ή των προσώπων που απασχολούνταν προηγουμένως σ?αυτήν ή σε πρόσωπα που διαδέχτηκε στις επιχειρήσεις της η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων και των αξιωματούχων ή των προσώπων που απασχολούνται σε κάποια εξαρτώμενη ή συγγενική (Allied) ή συμβλημένη (Associated) εταιρεία) καθώς και των συζύγων, χήρων, εξαρτωμένων και των οικογενειών τους, με χρηματικά χορηγήματα, συντάξεις ή άλλες πληρωμές (περιλαμβανομένων και των πληρωμών για ασφάλιστρα) να συνιστά, βοηθά ή με άλλο τρόπο ενισχύει, οποιαδήποτε τραστ (Trust), ταμεία ή σχέδια προς όφελος των προσώπων αυτών, καθώς και αγαθοεργά, θρησκευτικά, επιστημονικά, εθνικά ή άλλα ιδρύματα ή σκοπούς, που έχουν ηθικές ή άλλες αξιώσεις για να τύχουν της βοήθειας ή της ενίσχυσης της Εταιρείας λόγω της φύσης ή του τόπου των εργασιών της ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 33. Να προβαίνει κάθε φορά στην πληρωμή συνδρομών ή εισφορών για φιλανθρωπικούς, αγαθοεργούς ή χρήσιμους σκοπούς δημόσιου χαρακτήρα, η ενίσχυση των οποίων πιθανόν, κατά την κρίσης της Εταιρείας, να συνέβαλε στην πρόσθετη αύξηση της φήμης ή της δημοτικότητας της Εταιρείας ανάμεσα στο προσωπικό της ή τους πελάτες ή το κοινό ή που γενικά θα κρινόταν επωφελής ή σκόπιμη. 34. Να υπογράφει και να θέτει σε εφαρμογή συμφωνίες που αφορούν την από κοινού άσκηση εργασιών, ένωση συμφερόντων, περιορισμό του ανταγωνισμού, συναιτερισμού ή τη συμμετοχή σε κέρδη ή της συγχώνευση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οποιοδήποτε συνεταιρισμό ή πρόσωπο που ασχολούνται με εργασίες που έχουν σχέση με τους σκοπούς της Εταιρείας ή όχι . 35. Να εγκαθιδρύει, προάγει την ίδρυση και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να βοηθά οποιαδήποτε εταιρεία, επιχειρήσεις και γενικά οντότητες με ή χωρίς νομική προσωπικότητα. 36. Να ζητά, προάγει και επιτυγχάνει την ψήφιση οποιουδήποτε Νόμου, την έκδοση οποιουδήποτε Διατάγματος, Κανονισμού, Εσωτερικού Κανονισμού, την έγκριση απόφασης, Καταστατικού, την εξασφάλιση οποιαδήποτε παραχώρησης, δικαιώματος, προνομίου και την έκδοση οποιασδήποτε άδειας για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό η Εταιρεία να επιτύχει οποιοδήποτε από τους σκοπούς της ή για να κάμει οποιαδήποτε τροποποίηση σ? ολόκληρη τη διάρθρωση της ή για οποιοδήποτε άλλο ωφέλιμο, κατά την κρίση της Εταιρείας σκοπό, να αντιτάσσεται σ?όλες τις διαδικασίες ή αιτήσεις που έχουν σκοπό να βλάψουν άμεσα ή έμμεσα τα συμφέροντα της Εταιρείας και να κάμνει και εκτελεί οποιαδήποτε συμφωνία με οποιαδήποτε Κυβέρνηση ή Αρχή (ανώτατη, δημοτική τοπική ή άλλη). 37. Να πωλεί, εκποιεί, υποθηκεύει, επιβαρύνει, παρέχει δικαιώματα ή προνόμια (Rights or Options) ή να μεταβιβάζει τις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και επιχειρήσεις της Εταιρείας ή οποιοδήποτε μέρος τους με οποιουσδήποτε όρους ή με οποιοδήποτε τρόπο που η Εταιρεία θα αποδεχόταν κατά την κρίση της. 38. Να αποδέχεται κεφάλαιο (Stock) ή μετοχές ή ομόλογα (Debentures), ομόλογα εγγυημένα με υποθήκη (Mortgage Debentures), ή άλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας για την πληρώμη, ολική ή μερική, οποιασδήποτε υπηρεσίας που προσφέρθηκε σ?αυτήν από την Εταιρεία αυτή ή για οποιοδήποτε χρέος που οφείλεται από την άλλη εταιρεία ή για οποιοδήποτε άλλο νομιμό σκοπό. 39. Να διανέμει σε είδος (In specie) ή χρήμα ή με άλλο τρόπο, όπως θα αποφασιζόταν κάθε φορά, οποιαδήποτε στοιχεία ενεγητικού της Εταιρείας ανάμεσα στα μέλη της, ειδικά (αλλά χωρίς περιορισμό της γενικότητας που προαναφέρεται) τις μετοχές, τα ομόλογα (Debentures) ή άλλλα χρεώγραφα οποιασδήποτε άλλης εταιρείας που ανήκει στην Εταιρεία ή για τα οποία η Εταιρεία δυνατόν να έχει εξουσία να διαθέτει. 40. Να διεξάγει όλες ή μερικές από τις πράξεις που επιτρέπονται από το Ιδρυτικό αυτό Έγγραφο σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είτε από μόνη της είτε μαζί ή από κοινού με άλλες εταιρείες, οίκους ή πρόσωπα, είτε ως πράκτορας, επίτροπος (Trustee), εντολέας ή εντολοδόχος, υπεργολάβος ή αντιπρόσωπος άλλω εταιρείων, οίκων ή προσώπων, είτε μέσω πρακτόρων, επιτρόπων (Trustees), υπεργολάβων ή αντιπροσώπων ή άλλων προσώπων. 41. Να προάγει την εγγραφή ή αναγνώριση της Εταιρείας σε οποιαδήποτε χώρα ή τόπο, να εκτελεί χρέη γραμματέα, διευθυντή ή ταμία ή γενικά αξιωματούχου ή λειτουργού οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας με ή χωρίς νομική προσωπικότητα. 42. α) Η αγορά, πώλησις, ναύλωσις, μίσθωσις, ναυπήγησις, επισκεύη, ανταλλαγή, πρακτόρευσις, εξοπλισμός, κατοχή, χρήσις και εκμετάλλευσις παντός τύπου, είδους και χωρητικότητας Πλοίων ολικής κυριότητας ή οποιουδήποτε μεριδίου ταύτης. β) Η δια πλοίων μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών από τόπου εις τόπον ως ήθελον θεωρήση σκόπιμον δια χρονοναυλώσεως ή ελευθέρας τοιαύτης, και η διαχείρησις και η αντιπροσώπευσις πλοίων οποιασδήποτε χωριτικότητος. γ) Η εν γένει εμπορία επί πλοίων και δια πλοίων και η διεξαγωγή πάσης ετέρας συναφούς Ναυτικής ή Ναυτιλιακής εργασίας και επιχειρήσεως μη ειδικώς καθοριζομένης εν τω παρόντι ιδρυτικώ εγγράφω. δ) Να συνεργάζεται σε κάθε τομέα ναυτιλιακής, τουριστικής, εμπορικής ή άλλης επαγγελματικής ή οικονομικής δραστηριότητας με οποιεσδήποτε πλοιοκτητικές, πλοιοδιαχειριστικές ή άλλες εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όπως και η εταιρεία όμιλο εταιρείων, ή διευθύνονται ή ελέγχονται από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που διευθύνουν ή ελέγχουν την εταιρεία που είναι ιδιοκτήτριες περιουσιακών στοιχείων ύπο κοινή εκμετάλλευση ή κοινή διαχείρηση όπως και περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας (όλες αυτές οι Εταιρείες θα αναφέρονται στην υπο-παράγραφο αυτή σαν «Συνδεδεμένες Εταιρείες») και να παρέχει στις Συνδεδεμένες Εταιρείες κάθε οικονομική, εμπορική ή άλλη βοήθεια, αγώγη, υποστήριξη ή συνδρομή οποιασδήποτε φύσης και με κάθε δυνατό τρόπο, μέθοδο ή μέσα, περιλαμβανομένης, χωρις περιορισμό της γενικότητας των πιο πάνω και της παροχής εγγυήσεως και εγασφαλίσεων σε τρίτους για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των Συνδεδεμένων Εταιρείων σ?αυτούς. 43. Γενικά να διεξάγει οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία κατά τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω ή την προώθηση και ανάπτυξη της Εταιρείας. Οι σκοποί που αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε υποπαράγραφο της παραγράφου αυτής, πρέπει να ερμηνεύονται με τον πιο πλατύ τρόπο δίχως περιορισμούς και εκτός αν προκύπτει καθαρά από το κείμενο κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να μην περιορίζονται με οποιοδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε αναφορά ή συμπέρασμα που εξάγεται από οποιαδήποτε τέτοια υποπαράγραφο ή από τους όρους οποιασδήποτε άλλης υποπαραγράφου ή από το όνομα της Εταιρείας. Αυτές οι υποπαράγραφοι, οι σκοποί που καθορίζονται σε αυτές και οι εξουσίες που παρέχονται από αυτές, πρέπει να μη θεωρούνται βοηθητικές ή συμπληρωματικές αυτών που αναφέρονται σε κάποια άλλη υποπαράγραφο σκοπών ή εξουσιών. Η Εταιρεία έχει κάθε εξουσία να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες που της παρέχονται από μια ή περισσότερες από τις υποπαραγράφους που αναφέρονται και να εκπληρώνει ή να δοκιμάζει να εκπληρώσει όλους ή μερικούς από τους σκοπούς που καθορίζονται σ?αυτές.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68201100 Υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που προορίζονται για κατοικία
2 73111900 Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης  
3 73201900 Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς  
4 55901900 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.  
5 63111900 Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)  
6 52212900 Άλλες υπηρεσίες σχετικές με τις οδικές μεταφορές  
7 79111900 Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς  
8 68101300 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
9 68101500 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών  
10 68101200 Αγοραπωλησία ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης  
11 68101100 Αγοραπωλησία κτιρίων κατοικιών και οικοπέδων για κτίρια κατοικιών  
12 68101400 Αγοραπωλησία μη οικιστικών κτιρίων και οικοπέδων για την ανέγερση τέτοιων κτιρίων  
13 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
14 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
15 63991001 Υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου  
16 73201901 Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών  
17 79903100 Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης  
18 52292001 Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων  
19 79121100 Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)  
20 82911200 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών  
21 82911000 Υπηρεσίες γραφείων είσπραξης χρεών και γραφείων πίστωσης  
22 73111101 Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων  
23 82191301 Υπηρεσίες δακτυλογραφήσεων  
24 73111902 Υπηρεσίες διάθεσης ταρατσών και τοίχων κτισμάτων ή περιφράξεων για ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων  
25 73121101 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου εφημερίδας για καταχώριση διαφημίσεων  
26 73121901 Υπηρεσίες διάθεσης χώρου καταστήματος για προβολή αγαθών  
27 52291901 Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών  
28 73111300 Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης  
29 82991903 Υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των εσόδων τους (εκτός από ταινίες)  
30 68321200 Υπηρεσίες διαχείρισης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
31 68321100 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων κατοικιών βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
32 68321101 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών  
33 68321301 Υπηρεσίες διαχείρισης που αφορούν αγροτικά, δασικά και παρόμοια ακίνητα  
34 79121200 Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων  
35 82301200 Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων  
36 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
37 79121101 Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό  
38 82301100 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων  
39 82301000 Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων  
40 55901200 Υπηρεσίες δωματίου ή μονάδας καταλύματος για εργαζομένους σε ξενώνες εργαζομένων ή κατασκηνώσεις  
41 82911201 Υπηρεσίες εισπράξεων (αμοιβών, εισφορών, δόσεων, συνδρομών κλπ)  
42 82911202 Υπηρεσίες είσπραξης ασφαλίστρων  
43 82911203 Υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνίας, internet, ύδρευσης κλπ  
44 68321102 Υπηρεσίες είσπραξης μισθωμάτων οικιών  
45 68321103 Υπηρεσίες έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών  
46 82301201 Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων  
47 68201201 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, με υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
48 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
49 55201101 Υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών  
50 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
51 82911100 Υπηρεσίες εκτίμησης και αναφοράς σχετικά με τη φερεγγυότητα ατόμων ή επιχειρήσεων  
52 82911101 Υπηρεσίες εκτίμησης οικονομικής κατάστασης μελλοντικών πελατών  
53 51211200 Υπηρεσίες εναέριας μεταφοράς επιστολών και δεμάτων  
54 73111200 Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών  
55 79901200 Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών  
56 77211001 Υπηρεσίες ενοικίασης αερόστατων, ανεμοπλάνων, αιωρόπτερων και πηδαλιούχων αερόπλοιων  
57 68201101 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση  
58 68201203 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοίκηση  
59 68201204 Υπηρεσίες ενοικίασης βιομηχανοστάσιου  
60 68201102 Υπηρεσίες ενοικίασης δωματίων σπιτιών, μακράς διάρκειας  
61 77211003 Υπηρεσίες ενοικίασης ειδών κατασκήνωσης  
62 77211004 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ (κυματοσανίδων, σκι, λέμβων)  
63 77211005 Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού χιονοδρομικών αθλημάτων (παγοπέδιλων, μποτών κλπ)  
64 50102001 Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα  
65 77111001 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων, χωρίς οδηγό  
66 50102002 Υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών πλοίων ιδιοκτησίας τρίτων με πλήρωμα  
67 68201103 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  
68 55201901 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μικρής διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  
69 55201103 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών  
70 55201104 Υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων για μικρή διάρκεια  
71 77291201 Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και σκευών σε επαγγελματίες  
72 77291202 Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και σκευών σε ιδιώτες  
73 55201105 Υπηρεσίες ενοικίασης έως επτά (7) επιπλωμένων δωματίων για μικρή διάρκεια  
74 77121900 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης άλλου χερσαίου μεταφορικού εξοπλισμού, χωρίς οδηγό  
75 77111000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων  
76 77211000 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης ειδών αναψυχής και αθλητισμού  
77 77291200 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης επίπλων και άλλων οικιακών συσκευών  
78 77121100 Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, χωρίς οδηγό  
79 77211006 Υπηρεσίες ενοικίασης μπιλιάρδων  
80 77211007 Υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας (κότερων, θαλαμηγών, βενζινακάτων κλπ), χωρίς πλήρωμα  
81 77211008 Υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων  
82 50202000 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς εμπορευμάτων με χειριστή· υπηρεσίες ρυμούλκησης και ώθησης  
83 50102000 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών θαλάσσιας και ακτοπλοϊκής μεταφοράς επιβατών με χειριστή  
84 50302000 Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών μεταφοράς επιβατών σε εσωτερικές υδάτινες οδούς με χειριστή  
85 73201300 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες  
86 73201100 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες  
87 73201200 Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες  
88 73201902 Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων  
89 50101200 Υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοϊκών μεταφορών επιβατών με κρουαζιερόπλοια  
90 50101201 Υπηρεσίες θαλάσσιων και παράκτιων μεταφορών επιβατών με θαλαμηγούς - τουριστικά πλοία με ελληνική σημαία  
91 63111200 Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)  
92 55901300 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα  
93 79903200 Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους  
94 79112200 Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες  
95 79112300 Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)  
96 79112301 Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος  
97 82991908 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)  
98 68201205 Υπηρεσίες μίσθωσης ασκεπούς χώρου για την εγκατάσταση μηχανημάτων  
99 52291904 Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων  
100 55101001 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, Β' κατηγορίας και κάτω, με εστιατόριο  
101 55101003 Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α' κατηγορίας, με εστιατόριο  
102 52212902 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)  
103 52212901 Υπηρεσίες οδηγού ταξί (μη εκμεταλλευτή)  
104 82301102 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων  
105 68201206 Υπηρεσίες παραχώρησης χρήσης εγκαταστάσεων (γήπεδα γκολφ, τένις κλπ)  
106 63911101 Υπηρεσίες παροχής δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου  
107 55201200 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
108 55201100 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ξενώνες νεότητας και σε αυτόνομες ενότητες διακοπών  
109 55101000 Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης)  
110 82301202 Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων  
111 82991910 Υπηρεσίες πλειστηριασμών, που δεν συνδέονται με νομικές διαδικασίες  
112 52291905 Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού  
113 68311500 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
114 68311300 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
115 68311200 Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
116 68311100 Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης  
117 66121106 Υπηρεσίες πώλησης ομολόγων  
118 82991912 Υπηρεσίες συνοδού εκδρομών ταξιδιωτικού γραφείου  
119 82921000 Υπηρεσίες συσκευασίας  
120 62011100 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές  
121 52291907 Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων  
122 79901100 Υπηρεσίες τουριστικής προβολής  
123 79902000 Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών  
124 52212402 Υπηρεσίες υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων  
125 63111105 Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων  
126 68201104 Υπηρεσίες χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτου για κατοίκηση  
127 52212403 Υπηρεσίες χώρου στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων  
128 52212400 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης  
129 52212404 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων  
130 52212405 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης μοτοσικλετών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA