Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: COLLEGELINK ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: COLLEGELINK IKE
Διεύθυνση: ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 62 , 11855, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 6946854243
Ιστοσελίδα: http://www.collegelink.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1.1. παροχή υπηρεσιών διαδικτύου 1.2. παροχή υπηρεσιών γραφείων εύρεσης απασχόλησης 1.3. παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων 1.4. παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 1.5. πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με αμοιβή 1.6. παροχή υπηρεσιών δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 1.7. παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης μεταξύ προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και πρόσφατα αποφοίτων με εταιρείες-εργοδότες στα πλαίσια πρακτικής άσκησης και για την εύρεση θέσης εργασίας 1.8. παροχή και πώληση λογισμικού πρόσληψης και οργάνωσης προσωπικού σε εταιρείες-εργοδότες που το χρειάζονται 1.9. παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου 1.10. ενσύρματες και ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες. 1.11. άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. 1.12. παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού. 1.13. υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας. 1.14. υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. 1.15. υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης. 1.16. υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ. 1.17. υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης. 1.18. υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία 1.19. παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης 1.20. υπηρεσίες εμπορικού αντιπροσώπου για τη μεσολάβηση στην πώληση ποικιλίας ειδών. 1.21. χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων. 1.22. παροχή υπηρεσιών διαφήμισης & μάρκετινγκ είτε δια μέσου του διαδικτύου και μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο σχεδιασμός, συντονισμός και η διεξαγωγή διαφημιστικής εκστρατείας για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών των διαφημιζομένων του εσωτερικού ή εξωτερικού, η δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικού υλικού, η εκτέλεση διαφημιστικής στρατηγικής και διαφημιστικού προγράμματος και η έρευνα της αγοράς για λογαριασμό των διαφημιζομένων. 1.23. πώληση διαφημιστικού χώρου και χρόνου στα μέσα ενημέρωσης. 1.24. παροχή υπηρεσιών περιεχομένου είτε πρωτογενώς, είτε ενεργώντας ως διαμεσολαβητές μεταξύ των παραγωγών περιεχομένου και των φυσικών ή νομικών προσώπων που ενδιαφέρονται για την παραγωγή περιεχομένου. 1.25. παροχή υπηρεσιών Internet όπως η ανάλυση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ιστοσελίδων. 1.26. παροχή συμβουλών σχετικά με τα μέσα και μεθόδους προκειμένου για την επέκταση, ανάπτυξη, προώθηση και βελτίωση κάθε μορφής εργασιών ή επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής και περιγραφής που διεξάγονται από οποιοδήποτε πρόσωπο και η παροχή συμβουλών σχετικά με τα μέσα, μεθόδους και συστήματα που θεωρούνται κατάλληλα για την παραγωγή, αποθήκευση, διανομή, εμπορία (Marketing), διάθεση, πώληση, προώθηση και διαφήμιση συμφερόντων, μεριδίων, δικαιωμάτων, κινητών αγαθών, προϊόντων, εμπορευμάτων ή αντικειμένων ή την εν γένει παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε περιγραφής από οποιοδήποτε πρόσωπο. 1.27. διεξαγωγή των εργασιών των συμβούλων επιχειρήσεων, συμβούλων σε σχέση με την έρευνα αγοραπωλησιών, την συλλογή, ετοιμασία και διανομή πληροφοριών σχετικών με οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση και την υπόδειξη ευκαιριών. 1.28. ανάληψη παραγγελιών και κάθε φύσης εργασιών με αμοιβή ή προμήθεια και γενικά η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων των συμβούλων παροχής υπηρεσιών. 1.29. διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων των αντιπροσώπων ή διευθυντών σε οποιεσδήποτε εργασίες ή επιχειρήσεις και η πρόσληψη ειδικών ή πραγματογνωμόνων (EXPERTS) για την έρευνα και εξέταση καταστάσεων διαχείρισης, προοπτικών, εκτιμήσεων οποιασδήποτε εργασίας ή επιχείρησης και γενικά με την περιουσία ή δικαιώματα οποιουδήποτε είδους. 1.30. πρόσληψη για την ίδια την εταιρεία ή για τρίτους, ή προμήθεια ή εξασφάλιση εξειδικευμένου ή μη προσωπικού για κάθε φύση εργασίας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εξεύρεση, εκπαίδευση, πρόσληψη προσωπικού κάθε φύσης. Η παροχή κάθε φύσης υλικών και υπηρεσιών. 1.31. παροχή των υπηρεσιών του μεσάζοντα, διαμεσολαβητή, συντονιστή, μεσίτη και του κέντρου συλλογής και/ή συγκέντρωσης πληροφοριών. 1.32. παροχή συμβουλών και υπηρεσιών, η οργάνωση, εκτέλεση και διαμεσολάβηση για την οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων, συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, εκθέσεων κλπ. 1.33. παροχή υπηρεσιών πληροφορικής κάθε φύσεως και περιγραφής και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη τεχνολογιών της πληροφορίας. 1.34. σχεδιασμός, η δημιουργία, η εξέλιξη, η προσαρμογή, η παραγωγή, βιομηχανοποίηση, παροχή και εμπορία εφαρμογών έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών (smartphone applications). 1.35. σχεδιασμός, η δημιουργία, η εξέλιξη, η προσαρμογή, η παραγωγή, βιομηχανοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνικών μέσων. 1.36. σχεδιασμός, η εξέλιξη, η προσαρμογή, η παραγωγή, βιομηχανοποίηση, η εγκατάσταση και η εν γένει εμπορική εκμετάλλευση και διάθεση λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνολογικών εφαρμογών και παντός άλλου τύπου. 1.37. δημιουργία και εμπορία πλατφόρμας ψηφιακής για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών. 1.38. σχεδιασμός ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση και καθ? οιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου και κάθε άλλη συναφής προς το Ηλεκτρονικό Εμπόριο δραστηριότητα. 1.39. διεξαγωγή εργασιών εκπαίδευσης 1.40. διεξαγωγή εργασιών δημιουργίας ανάπτυξης και εμπορίας προγραμμάτων και εφαρμογών λογισμικού ή συστημάτων (software) και γενικά πληροφορικής και όλων των συναφών προς τούτο εργασιών. 1.41. παραγωγή και εκμετάλλευση λογισμικού. 1.42. παραγωγή, σχεδιασμός, η έκδοση, η εμπορία και η διάθεση εντύπων ή/και ηλεκτρονικών βοηθημάτων, και ενημερωτικών προγραμμάτων και υλικού, εμπορικού, προωθητικού, εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου με χρήση έντυπων, μαγνητικών, οπτικών, οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακών μέσων εγγραφής και αναπαραγωγής (CD ROM κτλ) και κάθε άλλου μέσου το οποίο ενδέχεται να υπάρξει στο μέλλον. 1.43. δημιουργία και κατασκευή δικτυακών τόπων (web sites). 1.44. λιανικό εμπόριο μέσω διαδικτύου. 1.45. παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης και επικοινωνίας σε ηλεκτρονικά μέσα και η εμπορική εκμετάλλευση τέτοιων μέσων. 1.46. υπηρεσίες παραγωγής βίντεο. 1.47. παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων. 1.48. υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων και διαδικτύου. 1.49. υπηρεσίες ανάπτυξης βάσης δεδομένων. 1.50. εμπορία των προϊόντων λογισμικού και εφαρμογών της και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτες χώρες.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 63110000 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες
2 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA