Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: PORTES-MANAGEMENT AND SALE OF PROPERTIES-PRIVATE COMPANY
Διεύθυνση: ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 3, 11526, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2108211177
Ιστοσελίδα: www.portesprivatecompany.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1/ Οι σκοποί της Εταιρείας είναι : 1. Η αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων 2. Η αγοραπωλησία κτιρίων, κατοικιών οικοπέδων και αγροτεμαχίων 3. Η μίσθωση και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 4. Η εκμίσθωση, διαχείριση και εκμετάλλευση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων 5. Η παροχή υπηρεσιών πώλησης κτιρίων, κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης 6. Η παροχή υπηρεσιών μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 7. Η παροχή υπηρεσιών αποπεράτωσης, επισκευής, αναπαλαίωσης, συντήρησης, ανακαίνισης και μεταβολής της χρήσης επί ακινήτων. 8. Η ανέγερση οικοδομών, είτε επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας, είτε επί αλλοτρίων προσφερομένων υπό των ιδιοκτητών κατά το σύστημα της αντιπαροχής και η επι κέρδει πώληση οριζοντίων ιδιοκτησιών. 9. Η ανάληψη μελετών, επιβλέψεων και εκτέλεσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό πάσης φύσεως τεχνικών έργων . 10. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Τουριστικών Επιχειρήσεων, δηλαδή τουριστικών γραφείων, ξενοδοχείων, μπαγκαλόους , ως επίσης και η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, κέντρων αναψυχής κλπ 11. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό Αθλητικών Εγκαταστάσεων εν γένει. 12. Η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών οικονομικής διαχείρισης και κτήσης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων. 13. Η παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας επιχειρήσεων. 14. Η οργάνωση και παρουσίαση πολιτιστικών, κοινωνικών, επιστημονικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών, αθλητικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα 15. Η οργάνωση και παρουσίαση πολιτιστικών, κοινωνικών, επιστημονικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών, αθλητικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε συνεργασία, η υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, με σκοπό την προώθηση της πνευματικής αποστολής και των εν γένει δραστηριοτήτων του Ιερού Κέντρου της Ορθοδοξίας. Ως ακίνητα κατά τα ανωτέρω νοούνται τα κάθε είδους ακίνητα που ευρίσκονται στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος ? μέλος της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή σε οποιοδήποτε τρίτο κράτος, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάποιον από τους σκοπούς που αναγράφονται ανωτέρω και τα οποία είτε αποκτώνται από την εταιρεία κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επί των οποίων συστήνεται επικαρπία υπέρ της εταιρείας, είτε παραχωρούνται στην εταιρεία, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης από τους ιδιοκτήτες τους [κατά πλήρες δικαίωμα, μετοχές ή μερίδια εξ αδιαιρέτου] και στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά: - Όσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν α] ως επαγγελματική στέγη για εμπορικό ή βιομηχανικό σκοπό συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, της τουριστικής κατοικίας και των μαρίνων ελλιμενισμού, β] ως κατοικίες με σκοπό την εκμετάλλευσή τους, συμπεριλαμβανομένης της εξοχικής κατοικίας μόνα τους ή από κοινού με άλλα ακίνητα, - Όσα είναι υπό ανέγερση, ανακαίνιση, επισκευή, αναπαλαίωση, συντήρηση, μεταβολή χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των οικοπέδων, επί των οποίων έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς - Οικόπεδα εντός ή εκτός σχεδίου, στα οποία δύναται να ανεγερθούν κτίσματα, για τα οποία δύναται να εκδοθεί άδεια οικοδομής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς - Αγροτεμάχια πάσης φύσεως - Δικαιώματα επιφανείας καθώς και μακροχρόνιες παραχωρήσεις χρήσης η εμπορικής εκμετάλλευσης ακινήτων, που αναφέρονται ανωτέρω, όπως ενδεικτικά εκτάσεων για ανέγερση ξενοδοχειακών και εν γένει τουριστικού ενδιαφέροντος εγκαταστάσεων, αθλητικών εγκαταστάσεων, μαρίνων ελλιμενισμού, αγροτικών εκτάσεων προς καλλιέργεια , εκτάσεων δυναμένων να υπαχθούν σε προνομιακό ή ιδιαίτερο καθεστώς δόμησης και οικιστικής ανάπτυξης, εκτάσεων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους των οποίων η αξιοποίηση είναι επιτρεπτή υπό ιδιαίτερους όρους , - Απαιτήσεις προς απόκτηση ακίνητης περιουσίας βάσει προσυμφώνων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμβατικά διασφαλιστεί το μέγιστο τίμημά τους, η προκαταβολή τιμήματος , η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του τιμήματος, η ποινική ρήτρα του πωλητή, η οποία δεν μπορεί αν υπολείπεται του 120% της προκαταβολής και : Α] προκειμένου περί ακινήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν α] ως επαγγελματική στέγη για εμπορικό ή βιομηχανικό σκοπό συμπεριλαμβανομένων των ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, της τουριστικής κατοικίας, των μαρίνων ελλιμενισμού και των αγροτεμαχίων β] ως κατοικίες με σκοπό την εκμετάλλευσή τους, συμπεριλαμβανομένης της εξοχικής κατοικίας μόνα τους ή από κοινού με άλλα ακίνητα, ο χρόνος αποπεράτωσης και η χρησιμοποίηση τους για τους ανωτέρω σκοπούς το αργότερο εντός 6 μηνών από την απόκτησή τους και Β] προκειμένου περί ακινήτων, που είναι υπό ανέγερση, ανακαίνιση, επισκευή, αναπαλαίωση, συντήρηση, μεταβολή χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των οικοπέδων, επί των οποίων έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς, ο χρόνος μεταβίβασης και ο χρόνος έναρξης των εργασιών, που δεν μπορεί να απέχει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του εξαμήνου από την κατάρτιση του προσυμφώνου, βάσει του αναλυτικού προγράμματος των εργασιών, που ετοιμάζεται κατά τον χρόνο συντάξεως του προσυμφώνου. 2/ Για την επίτευξη των σκοπών η Εταιρεία μπορεί: Α] Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο η παρεμφερή σκοπό, ατομική ή οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται ,με άλλες εταιρείες , να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους, δραστηριότητες ή τμήματά της κλπ. Β] Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα και άλλες εν γένει εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με απόφαση του διαχειριστή. Γ] Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Δ] Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας Ε] να παρέχει εγγυήσεις σε επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Στ] Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή η παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων
2 68101500 Αγοραπωλησία ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών  
3 68321300 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
4 68321101 Υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών  
5 68201202 Υπηρεσίες εκμίσθωσης ή διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, που δεν προορίζονται για κατοικία, χωρίς υπαγωγή σε Φ.Π.Α.  
6 68201101 Υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου, που προορίζεται για κατοίκηση  
7 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
8 68311500 Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
9 70221102 Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 200, system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA