Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: SYNERGIA ΕΕ
Διακριτικός τίτλος: SYNERGIA CORP
Διεύθυνση: ΚΑΝΑΡΗ 5, 14563, ΚΗΦΙΣΙΑ
Δήμος: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2155016382
Κινητό τηλέφωνο: 6972081410
e-mail: n.diamantaras@synergia.gr
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
2.1) η παροχή υπηρεσιών: α) συσκευασίας, ανασυσκευασίας και αποσυσκευασίας αγαθών, β) φορτοεκφόρτωσης και στοιβασίας φορτιών και εμπορευματοκιβωτίων, γ) σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντων, δ) διακίνησης και αποθήκευσης φορτίων, ε) διαχείρισης (logistics) αποθηκών, Third Party Logistics (3PL), καταγραφής και διαχείρισης παραγγελιών (picking – packing) εμπορευμάτων τρίτων σε ιδίους χώρους ή σε τρίτους στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, στ) οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων με οχήματα - ψυγεία ζ) διαμεταφοράς εμπορευμάτων, η) υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και διαχείρισης μηχανών αυτοματισμού και σειράς παραγωγής, θ) διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών σε ειδικά κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ι) συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της βελτιστοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας επιχειρήσεων, της εφοδιαστικής αλυσίδας επιχειρήσεων, μηχανογραφικής υποστήριξης επιχειρήσεων καθώς και στην διαχείριση έργων (Project Management) του ιδιωτικού τομέα ή / και δημοσίων φορέων και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), κ) καθαρισμού οικιών και άλλων χώρων, λ) παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων και λογισμικού, μ) παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. 2.2) Η μίσθωση, αγορά, εκμίσθωση και πώληση αστικών ή βιομηχανικών ακινήτων και αγροτεμαχίων, η ίδρυση βιομηχανιών, η αντιπροσώπευση αλλοδαπών ή ημεδαπών οίκων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ή ίδρυση υποκαταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 2.3) Η απόκτηση μετοχών και εταιρικών μεριδίων εταιρειών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά και η συμμετοχή σε αυτά, η κοινοπρακτική άσκηση επιχειρήσεων με αυτά και η σύσταση από κοινού νέων νομικών προσώπων. 2.4) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία ελαιόλαδου, σπορέλαιων όπως ηλιέλαιου και λοιπών τυποποιημένων τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών. 2.5) Εμπορικοί αντιπρόσωποι-μεσάζοντες που μεσολαβούν στην πώληση καλλυντικών. Εμπορικοί αντιπρόσωποι-μεσάζοντες που μεσολαβούν στην πώληση απορρυπαντικών. Εμπορικοί αντιπρόσωποι-μεσάζοντες που μεσολαβούν στην πώληση χαρτικών. Εμπορικοί αντιπρόσωποι-μεσάζοντες που μεσολαβούν στην πώληση ειδών δώρων. Εμπορικοί αντιπρόσωποι-μεσάζοντες που μεσολαβούν στην πώληση ειδών υαλουργίας. Εμπορικοί αντιπρόσωποι-μεσάζοντες που μεσολαβούν στην πώληση ειδών συσκευασίας. 2.6) Η παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (COURIER) και γενικότερα ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, η παραλαβή, συγκέντρωση, ταξινόμηση, αποστολή και παράδοση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με κάθε μέσο, εγγράφων, επιστολών, μικροδεμάτων, αξιογράφων, τραπεζογραμματίων και λοιπών αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης. 2.7) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών μεταφοράς μέσω αέρος, θάλασσας ή ξηράς στην Ελλάδα ή και στο Εξωτερικό με τη χρήση κάθε μεταφορικού μέσου εμπορευμάτων ή αγαθών. 2.8) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως υπηρεσιών εξυπηρέτησης μεταφορών εντός ή εκτός των συνόρων της χώρας. 2.9) Η παροχή κάθε είδους ή φύσεως αντικειμένων ή υπηρεσιών, συμπληρωματικών των αναγκών του πελατολογίου της εταιρείας. 2.10) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών διοικητικής, τεχνικής και οργανωτικής υποστήριξης καθώς και υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου φυσικών ή νομικών προσώπων για την επίτευξη του σκοπού της. 2.11) Η παροχή υπηρεσιών αποθηκεύσεων, και διανομών εμπορευμάτων τρίτων (logistics). 2.12) Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς χρημάτων μέσω διαδικτύου καθώς και η παροχή υπηρεσιών είσπραξης και πληρωμής χρημάτων για λογαριασμό τρίτων. Η εταιρία δύναται να συμμετέχει σε εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, Ε.Π.Ε. (εκτός από Μονοπρόσωπες Ε.Π.Ε.), ΑΕ και ΙΚΕ με οποιαδήποτε εταιρική ιδιότητα, καθώς και να συμμετέχει σε, εκπροσωπεί και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, υφιστάμενες ή προς σύσταση, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με αυτόν της παρούσης εταιρίας. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρία μπορεί επίσης α) Να ιδρύει άλλες εταιρίες, να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με παρεμφερή σκοπό, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, ανεξαρτήτως του είδους και της έκτασης της συμμετοχής ή συνεργασίας, είτε αυτές είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα είτε όχι. β) Να μετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος σε οιουδήποτε είδους συμβάσεις ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο, να συνιστά κοινοπραξίες, κονσόρτια ή ομίλους εταιριών στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δ) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει εργασίες σχετικές με τον σκοπό της Εταιρίας με απευθείας ανάθεση από οποιοδήποτε τρίτο.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 82921000 Υπηρεσίες συσκευασίας check
2 81220000 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού  
3 81210000 Γενικός καθαρισμός κτιρίων  
4 68200000 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων  
5 46171200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών  
6 46171100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων  
7 52241201 Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων  
8 46411300 Χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης, κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121