Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Διακριτικός τίτλος: ΜΚΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
Διεύθυνση: ΠΑΠΑΔΑ 2 , 11525, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Κινητό τηλέφωνο: 6978772961
e-mail: m.kalogiannakis@mkk.com.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
ΚΥΡΙΑ 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων 43110000 Κατεδαφίσεις 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43320000 Ξυλουργικές εργασίες 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α. 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών 43111000 Εργασίες κατεδάφισης 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ) 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ) 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41202003 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94) check
2 43990000 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.  
3 43290000 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις  
4 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
5 41101000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
6 41201001 Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)  
7 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
8 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
9 43121202 Εργασίες επιχωματώσεων  
10 43111000 Εργασίες κατεδάφισης  
11 43121100 Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης  
12 43121000 Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων  
13 43210000 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις  
14 42112000 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων  
15 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
16 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
17 42111000 Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων  
18 42110000 Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων  
19 42112005 Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ  
20 42112006 Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ  
21 43110000 Κατεδαφίσεις  
22 68310000 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων  
23 43320000 Ξυλουργικές εργασίες  
24 43120000 Προετοιμασία εργοτάξιου  
25 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
26 43220000 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης  
27 85591301 Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων  
28 82301101 Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων  
29 71121302 Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)  
30 71121303 Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων  
31 71113101 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης  
32 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
33 71121305 Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)  
34 71121201 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων  
35 71121202 Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων  
36 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας  
37 71121103 Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών  
38 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121