Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: TAKE IT COMMUNICATION PRIVATE COMPANY
Διακριτικός τίτλος: TAKE IT COMMUNICATION
Διεύθυνση: Λ. ΚΑΤΣΩΝΗ 36, 14561, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105120402
Κινητό τηλέφωνο: 6978710142
e-mail: v.chatzopoulos@pantelisco.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
α) Η σχεδίαση, προμήθεια, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, διανομή, διάθεση και εν γένει μεταποίηση ή/και εμπορία μέσου του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο προϊόντων ένδυσης, ειδών ιματισμού και αξεσουάρ, εξαρτημάτων ρουχισμού υποδημάτων και δερμάτινων ειδών, β) Η σχεδίαση, προμήθεια, εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, διανομή, διάθεση και εν γένει μεταποίηση ή/και εμπορία μέσου του Διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων καθώς και με κάθε πρόσφορο μέσο πάσης φύσεως προϊόντων διακόσμησης επαγγελματικών χώρων και κατοικιών, όπως ενδεικτικά επίπλων και λοιπών οικιακών ειδών. (γ) η δημιουργία και η εμπορική εκμετάλλευση και διαχείριση ιστοσελίδων του διαδικτύου (web sites), και η επανόρθωση καταστραφέντος λογισμικού, (δ) η έκδοση λογισμικού συστημάτων ή εφαρμογών που εκφορτώνεται (download) από το διαδίκτυο, καθώς και κάθε άλλου λογισμικού, (ε) η ανάπτυξη τεχνολογιών των πληροφοριών για εφαρμογές, καθώς και για δίκτυα και συστήματα, προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας και ηλεκτρονικών συστημάτων προγραμματισμού, (στ) η παροχή συμβουλών για θέματα υλικού (hardware) υπολογιστών, συστημάτων και λογισμικού, καθώς και για θέματα εν γένει ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τεχνική υποστήριξη δικτύων και η υποστήριξη πολυμέσων (multimedia) λογισμικού, (ζ) η παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών, ιστοπυλών (web portals), (η) η παραγωγή και διάθεση on line (επιγραμμικού) λογισμικού, βιβλίων παραγωγής, καταλόγων ταχυδρομικών διευθύνσεων και παραγωγής, κάθε είδους περιοδικών παραγωγής, περιεχομένου άλλου π.δ.κ.α., καθώς και οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου παραγωγής, (ηα) η μετάδοση συνεχούς ροής ήχου και εικόνας (ηβ) η έκδοση εντύπων εφημερίδων, περιοδικών, βιβλίων κ.λ.π.. (θ) η παραγωγή διαφημιστικών ταινιών και παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή, (ι) η πώληση παντός είδους προϊόντων και υπηρεσιών μέσω εφαρμογών και κόμβων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-shop) και εν γένει του διαδικτύου ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων, (ια) η έκδοση και διάθεση παιχνιδιών υπολογιστή που εκφορτώνονται (download) από το διαδίκτυο, παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση και εν γένει παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και κάθε λογισμικού πρωτοτύπων, (ιβ) η διοργάνωση συνεδρίων και ψυχαγωγικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, (ιγ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών παροχής και επεξεργασίας εμπορικών πληροφοριών, υπηρεσιών μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, υπηρεσιών παροχής επιστημονικών συμβουλών γενικά και υπηρεσιών επίβλεψης σε μελέτες, έργα, έρευνες, στατιστικές μελέτες καθώς και κάθε περαιτέρω εργασία, (ιδ) η παροχή οικονομικών (μη υποκειμένων στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών) και άλλων συμβουλών διαχείρισης στρατηγικής σε εταιρείες, καθώς και συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων), μάρκετινγκ, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, προώθησης πωλήσεων, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκπόνησης ερευνών αγοράς και οργάνωσης της μεθόδου εργασίας. (ιε) η διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο (Internet), σε εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία ηλεκτρονικής μορφής επ’ αμοιβή ή με σύμβαση έργου, (ιζ)η ανάπτυξη και αποθήκευση βάσεων δεδομένων, η διάθεση εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος, κ.λπ.), το web hosting, η παροχή φιλοξενίας και υποδομής τεχνολογιών των πληροφοριών (ΙΤ), (ιη) η ίδρυση, διαχείριση και εκμετάλλευση αποθηκών, κέντρων εφοδιασμού και κέντρων διανομής φορτίων και εμπορευμάτων εν γένει. (ιθ) Παροχή προς τρίτους πάσης φύσεως δημοσιογραφικών υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, υπηρεσιών δημοσιογραφικής επιμέλειας, σχολιασμού, αρχισυνταξίας, καθώς και υπηρεσιών παρουσίασης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, απευθείας ή μέσω προστηθέντων αυτής. (κ) Διαχείριση και εκμετάλλευση δικαιωμάτων επί της εικόνας και της φωνής φυσικών προσώπων, καθώς και δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων), περιλαμβανομένης της εκχώρησης των εν λόγω δικαιωμάτων/ αδειών (ως συνόλου ή μέρους) περαιτέρω σε τρίτους με όρους που η εταιρεία ελεύθερα διαπραγματεύεται και συμφωνεί. 2. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η εταιρία δύναται: (α) Να συμμετέχει στο κεφάλαιο ημεδαπών ή αλλοδαπών νομικών προσώπων οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα. (β) Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω σκοπούς ή / και δραστηριότητες. (γ) Να αντιπροσωπεύει με σκοπό το κέρδος ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε εταιρικής μορφής με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή / και δραστηριότητα. (δ) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, Κράτη και Οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. (ε) Να ιδρύει κάθε είδους εταιρείες ή να συμμετέχει και συνεργάζεται με εταιρείες ή κοινοπραξίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής όπως Ανωνύμους, Περιορισμένης Ευθύνης κ.λ.π., ημεδαπές ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό ή/ και δραστηριότητα. (στ) Να ιδρύει υποκαταστήματα, αντιπροσωπείες, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, (ζ) Να αναλαμβάνει κάθε συναφή εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία, συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τους σκοπούς της Εταιρίας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας, καθώς και γενικά, να διενεργεί κάθε εργασία ή πράξη, η οποία κατά τις περιστάσεις θα μπορούσε να σχετίζεται συνολικά ή μερικά με την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της. (η) Να δανείζει, δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στη νομοθεσία, καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα υπό 2 ανωτέρω. (θ) Να παρέχει εγγυήσεις και να υποθηκεύει ή ενεχυριάζει τα περιουσιακά στοιχεία της για την κάλυψη υποχρεώσεων των εταιρειών και επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται ή συγκροτεί όμιλο και για λογαριασμό τρίτων προσώπων φυσικών ή νομικών. (ι) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται ευρεσιτεχνίες, βιομηχανικά και εμπορικά σήματα, άδειες, μεθόδους παραγωγής και επεξεργασίας, τεχνογνωσία (know-how) και γενικά άλλα δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η άνω απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Γενικώς η διενέργεια κάθε εμπορικής πράξης που εξυπηρετεί τον σκοπό της Εταιρίας, δηλαδή αποφέρει σε αυτήν νόμιμο κέρδος, ακόμη και αν δεν μνημονεύεται ρητά στο παρόν καταστατικό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47910000 Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου check
2 14199000 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης  
3 14190000 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης  
4 15200000 Κατασκευή υποδημάτων  
5 47717146 Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων  
6 47595808 Λιανικό εμπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων  
7 47717116 Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων  
8 47917300 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
9 47717124 Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων  
10 47788615 Λιανικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων  
11 47717100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού  
12 47917100 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
13 47915500 Λιανικό εμπόριο επίπλων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
14 47717137 Λιανικό εμπόριο έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων  
15 47915400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
16 47917600 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
17 47717147 Λιανικό εμπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυμάτων  
18 47915000 Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
19 47717150 Λιανικό εμπόριο παιδικών ενδυμάτων γενικά  
20 47918200 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
21 47917200 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
22 47915600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
23 70223003 Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121