Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: DISTEMICHA SINGLE MEMBER P.C.
Διακριτικός τίτλος: DISTEMICHA
Διεύθυνση: ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 60, 11363, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2106215752,2106141671
Κινητό τηλέφωνο: 6970835044
e-mail: Dimitris.Michalagas@entrepreneurs.gr
Νομική μορφή: ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
1) Η µελέτη, έρευνα, ανάπτυξη, διαµόρφωση, επεξεργασία, δηµιουργία και πώληση προγραµµάτων και εφαρµογών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεπικοινωνίες, νέες τεχνολογίες και κάθε εν γένει ηλεκτρονικό µέσο και η προµήθεια, εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισµού. 2) Η µε κάθε τρόπο (ακόµη και από απόσταση, τηλεφωνικά ή/κο: διά ηλεκτρονικής σύνδεσηcjοn line) παροχή συµβουλευτικών και βοηθητικών υπηρεσιών σχετικά µε τα ανωτέρω, ιδίως (ενδεικτικά) στους τοµείς της διαφήµισης και έρευνας αγοράς, της οργάνωσης ταξιδιών και εκπαιδευτικών σεµιναρίων ή προγραµµάτων, της οργάνωσης και υποστήριξης (και τηλεφωνικής ή γραµµατειακής) επιχειρήσεων/γραφείων, του εντοπισµού υποψήφιας πελατείας, της διαχείρισης έργων (project management), της διαχείρισης καταλυµάτων διακοπών, της διοργάνωσης αγώνων (συµπεριλαµβανοµένων µηχανοκίνητων), κλπ. 3) Η ίδρυση, δηµιουργία, υποστήριξη και λειτουργία ή διαχείριση, για δικό της λογαριασµό ή/και για λογαριασµό τρίτων, καταστηµάτων ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shops) πάσης φύσεως υλικών και εµπορευµάτων, όπως ενδεικτικά αναλώσιµων, µερών και εξαρτηµάτων µηχανικού, τεχνικού ή τεχνολογικού εξοπλισµού, τροφίµων και ποτών, καλλυντικών, φαρµακευτικών προϊόντων και σκευασµάτων (που διατίθενται ελευθέρως στην αγορά), ειδών ένδυσης και υπόδησης, ως και κάθε άλλου είδους δυνάµενου να αποτελέσει προϊόν προς εµπορία. 4) Η εισαγωγή, εξαγωγή, φύλαξη/αποθήκευση και πώληση κάθε άµεσα ή έµµεσα συναφούς προς τα ανωτέρω ή υπό ευρεία έννοια σχετικού υλικού και εµπορεύµατος. 5) Οι υπηρεσίες διεξαγωγής σεµιναρίων επιµόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων η εκπαίδευση µέσω αυτών, οι εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστηριότητες, οι υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων µαθηµάτων, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης µέσω υπολογιστή, οι υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων, οι υπηρεσίες µελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας. 6) Η διεξαγωγή επιχειρηµατικής δραστηριότητας για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και εκµετάλλευση φωτοβολταϊκών πάρκων και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, η προµήθεια και εµπορία ενέργειας, η διάθεση της παραγοµένης ενέργειας στον Δηµόσιο και Ιδιωτικό τοµέα, ανάλογα µε το ισχύον κάθε φορά θεσµικό πλαίσιο, καθώς και η εν γένει διαχείριση, ανάπτυξη, επένδυση και εκµετάλλευση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως ενέργεια από φωτοβολταϊκές γεννήτριες, ανεµογεννήτριες, βιοκαύσιµα κ.α. 7) Η εισαγωγή από το εξωτερικό, η αντιπροσώπευση, διάθεση, ενοικίαση και εγκατάσταση εξοπλισµού εν γένει, καθώς και βοηθητικών συστηµάτων παραγωγής και διάθεσης (down streaming) ενεργειακών προϊόντων κάθε µορφής. 8) Η εν γένει παροχή τεχνικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών στους τοµείς εγκατάστασης, παραγωγής, οργάνωσης και διοίκησης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση ανανεώσιµων ή εναλλακτικών µορφών ενέργειας. 9) Η διαχείριση, ανάπτυξη και επένδυση σε φωτοβολταϊκά πάρκα. 10) Η εκπόνηση µελετών κάθε µορφής µε αντικείµενο της δραστηριότητες Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε εγκαταστάσεις ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών η εταιρεία µπορεί ενδεικτικά: α) να συµµετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή µε οποιοδήποτε εταιρικό τύπο, να συγχωνεύεται µε άλλη εταιρεία ή αν απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση ατοµική ή εταιρική οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό και να δραστηριοποιείται µε την µέθοδο του Franchise δ) να αιτείται και να λαµβάνει επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις κάθε είδους από οποιοδήποτε ηµεδαπό αρµόδιο όργανο εντός των πλαισίων που ορίζει ή εκάστοτε σχετική νοµοθεσία, ε) να δηµιουργεί θυγατρικές, να συµµετέχει µε οποιοδήποτε τρόπο και µε οποιαδήποτε µορφή σε άλλες εταιρίες, ηµεδαπές ή αλλοδαπές, υφιστάµενες ή το πρώτον ιδρυόµενες, όπως και να συγχωνεύεται µε άλλες εταιρίες που επιδιώκουν του ίδιους ή παρόµοιους σκοπούς ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις ηµεδαπές ή αλλοδαπές και στ) αντιπροσωπεύει οίκους του εξωτερικού εν γένει µε οποιοδήποτε αντικείµενο εµπορίας και γενικότερα να ενεργεί κάθε πράξη που σχετίζεται ή είναι αναγκαία για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών και δεν µνηµονεύεται ρητά στο παρόν. Η εταιρία µπορεί να επιδιώκει και να αναλαµβάνει όµοιες ή παρεµφερείς δραστηριότητες, ή και µη παρεµφερείς να επεκτείνει το αντικείµενο της σε συγγενείς µε την δοµή και τον κλάδο της σκοπούς και να επιδίδεται γενικότερα σε οποιαδήποτε φύσης επιχειρηµατική δραστηριότητα που θα είναι χρήσιµη ή αναγκαία για την εκπλήρωση των επιδιώξεων της.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 62011000 Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας check
2 62020000 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές  
3 47917000 Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού, ιατροφαρμακευτικών ειδών, ειδών καλλωπισμού, λουλουδιών, φυτών, ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
4 47913000 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου  
5 47413110 Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  
6 63111300 Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής  
7 85591900 Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.  
8 46511009 Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121