Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ALSVIT PC
Διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56, 10678, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2310542208
e-mail: info@daccounts.gr
Ιστοσελίδα: http://www.alsvit.gr
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
Σκοπός της εταιρείας είναι: α) η ανακαίνιση κατοικιών, καταστημάτων, εμπορικών κτιρίων και παντός άλλου είδους ακινήτου, β) η κατασκευή οικοδομών για κατοίκηση, επαγγελματικών χώρων, γραφείων, εμπορικών κέντρων, γ) το εμπόριο οικοδομικών υλικών, δ) η μεσολάβηση και εκπροσώπηση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στη σχέση του και τις συναλλαγές του σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και στις σχέσεις τους με ιδιωτικές εταιρίες, ε) η συντήρηση εγκαταστάσεων και κτιρίων, στ) η παροχή τεχνικών, διαχειριστικών και συναφών υπηρεσιών για ακίνητα τόσο ιδιοκτησίας της όσο και πελατών της εταιρίας, φυσικών ή νομικών προσώπων, ζ) η μίσθωση - υπομίσθωση και παντός είδους εκμετάλλευση ακινήτων από τρίτους και σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα, η) η παροχή υπηρεσιών φύλαξης ακινήτων, διαμεσολάβησης σε αγοραπωλησίες ή μισθώσεις ακινήτων, διαχείρισης ακινήτων καθώς και πάσης φύσεως και είδους μεσιτικές εργασίες, θ) η σύνταξη τεχνικών μελετών πάσης φύσεως, η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων, ιδιωτικών ή και δημοσίων, καθώς και η επίβλεψη εκτελέσεως αυτών των έργων, ι) η παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα οικοδομικών και τεχνικών έργων, ια) η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα οικοδομικών και τεχνικών έργων, ιβ) η αγορά αστικών και αγροτικών ακινήτων επί σκοπώ μεταπωλήσεως, μετά την ανέγερση ή μη στα εκ τούτων μη οικοδομημένα, μονοκατοικιών η πολυκατοικιών διεπομένων από τις διατάξεις της οριζοντίου και καθέτου ιδιοκτησίας, όπου είναι νόμιμο, ιγ) η επί σκοπώ κέρδους ανέγερση οικοδομών ή μεμονωμένων κατοικιών επί οικοπέδων τρίτων επί αντιπαροχή, με οποιουσδήποτε όρους, διαιρετών ιδιοκτησιών καθώς και η πώληση των περιερχομένων στην εταιρεία οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών, ιδ) η αγορά ή μίσθωση υφιστάμενων ακινήτων επί σκοπώ τουριστικής αξιοποίησης τούτων εν γένει, είτε για λογαριασμό της εταιρείας, είτε για λογαριασμό τρίτων φυσικών, ή νομικών προσώπων, ιε) η μίσθωση ή παραχώρηση χρήσης με αντάλλαγμα σε και από τρίτους η διαχείριση ακινήτων και τουριστικών εγκαταστάσεων, θερινών κατοικιών και συναφών κατασκευών προς ανάπτυξη τούτων, ιστ) η εκτέλεση εργολαβικών εργασιών κατασκευών και ανεγέρσεως ξενοδοχείων, πολυκατοικιών, μπάνγκαλοους, μεζονετών, μονοκατοικιών και τουριστικών εγκαταστάσεων εν γένει, ιη) η απόκτηση αυτοκινήτων, πλοίων και πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων, είτε ιδιωτικής, είτε επαγγελματικής χρήσης επί σκοπώ αξιοποιήσεως από την εταιρεία, ιθ) η εκμετάλλευση επιχειρήσεων και καταστημάτων πάσης φύσεως και είδους, εγκατεστημένων είτε σε ιδιωτικούς χώρους, είτε σε χώρους τουριστικής αναπτύξεως, κινηματογράφων, κολυμβητηρίων, παραλιακών ακτών, νυκτερινών κέντρων, εστιατορίων, μαρίνας, ελικοδρομίων, κ.λπ., κ) η διενέργεια μεσιτικών εργασιών, εργασιών επί συμβάσεων αγοράς και πώλησης ακινήτων, επιχειρήσεων, καθώς και πάσης φύσεως και είδους μεσιτικές εργασίες, κα) η διενέργεια εκτιμητικών εργασιών όλων των κλάδων, ήτοι εκτιμήσεις ακινήτων (όπως ενδεικτικά αναλύονται σε εκτιμήσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων, κατοικιών, κτιρίων γραφείων, εμπορικών καταστημάτων, ξενοδοχείων, αποθηκών, εργοστασιακών και βιομηχανικών χώρων κλπ.) καθώς και χαρτοφυλακίων ακινήτων όλων των ειδών και κατηγοριών, εκτιμήσεις μηχανολογικών εγκαταστάσεων, εκτιμήσεις επιχειρήσεων και άυλων αγαθών και εκτιμήσεις κινητών κάθε είδους και πλοίων, κβ) η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, κγ) η αντιπροσώπευση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων και διαχειρίσεως αυτών με σκοπό το κέρδος, καθώς και πάσης φύσεως τουριστικών επιχειρήσεων, κδ) η αντιπροσώπευση στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών και επιχειρήσεων εχόντων των ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής και εταιρικό τύπο επιχείρηση ομοίων και παρεμφερών σκοπών και η συνεργασία τους με αυτές, η τυχόν συγχώνευση της με άλλη η άλλες εταιρείες ή η διαίρεση της σε περισσότερες εταιρείες, κε) το Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων και μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, κστ) οι υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού και υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, όπως και άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά. 4.2 Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης η εταιρεία, προς επίτευξη του σκοπού της, δύναται να ιδρύει και να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με οποιαδήποτε μορφή σε οποιεσδήποτε ομοειδείς, συναφείς ή συμπληρωματικές επιχειρήσεις, καθώς και να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα και επιδιώκοντας σκοπούς όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
2 74902000 Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.  
3 43999001 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες, που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ίδια υλικά  
4 74901900 Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.  
5 68320000 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
6 43211000 Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
7 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
8 31021000 Κατασκευή επίπλων κουζίνας  
9 31091100 Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.  
10 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
11 31011300 Κατασκευή ξύλινων επίπλων για καταστήματα  
12 31091200 Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά  
13 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
14 81101000 Συνδυασμένες βοηθητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, υποδοχής κλπ)  
15 82111000 Συνδυασμένες διοικητικές υπηρεσίες γραφείου  
16 33205000 Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού  
17 71121102 Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων  
18 68311600 Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
19 49411000 Υπηρεσίες οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων  
20 71121104 Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά  
21 71114103 Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης  
22 31099200 Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων)  
23 46691551 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική  
24 46731000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής  
25 46691572 Χονδρικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: 210 3380 352, 210 3380 214, system@eea.gr, eea@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119
SGA