Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΕΚΑΚΗΣ - ΦΩΤΗΣ ΔΕΔΕΣ ΟΕ
Διακριτικός τίτλος: ERGON INVESTMENT
Διεύθυνση: AIMOY 39, 11855, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2130238194
Κινητό τηλέφωνο: 6945377643 6943813323
FAX: 2130238194
e-mail: nfo@ergonnvestment.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας 70221509 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών 71112200 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων) 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις) 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 43291100 Εργασίες μόνωσης 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών 43991000 Εργασίες στεγάνωσης 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 71120000 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών check
2 43390000 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος  
3 41100000 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων  
4 71110000 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων  
5 70220000 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης  
6 43330000 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων  
7 43310000 Επιχρίσεις κονιαμάτων  
8 43995000 Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών  
9 43911000 Εργασίες κατασκευής στεγών  
10 43291100 Εργασίες μόνωσης  
11 43991000 Εργασίες στεγάνωσης  
12 43996000 Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών  
13 41204000 Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
14 41203000 Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)  
15 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη  
16 41202000 Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων  
17 41201000 Κατασκευή οικιστικών κτιρίων  
18 71111000 Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς  
19 43997000 Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών  
20 71112100 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών  
21 71112200 Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων  
22 62011104 Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο  
23 71122000 Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα  
24 43211002 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών  
25 43211003 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών  
26 43211004 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  
27 71123400 Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης  
28 68311000 Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης  
29 74301100 Υπηρεσίες μετάφρασης  
30 71121000 Υπηρεσίες μηχανικών  
31 71121900 Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα  
32 71121300 Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα  
33 71121500 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  
34 71121600 Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα  
35 71121200 Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα  
36 70221000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης  
37 71121100 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού  
38 70221505 Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας  
39 71113100 Υπηρεσίες πολεοδομίας  
40 70221508 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας  
41 70221509 Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων  
42 70221510 Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας  
43 70221104 Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης  
44 70221105 Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα  
45 71123500 Υπηρεσίες χαρτογράφησης  
46 43340000 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119