Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Διεύθυνση: ΓΟΥΝΑΡΗ 43, 16561, ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Δήμος: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105985500
Κινητό τηλέφωνο: 6976775575
e-mail: narcost@yahoo.com
Νομική μορφή: ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Η ίδρυση λειτουργία και εκμετάλλευση, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, πρατηρίων πωλήσεως υγρών καυσίμων και υγραερίων καθώς επίσης και σταθμού φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 2. Η εμπορία κάθε είδους εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως η εμπορία υγρών καυσίμων, ορυκτελαίων, λιπαντικών, υγραερίων, άνθρακα, ξυλείας και λοιπών στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων και παραπροϊόντων αυτών και η πώληση χονδρικώς και λιανικώς των προϊόντων αυτών σε τρίτους. 3. Η δημιουργία πρατηρίων auto gas για την κίνηση οχημάτων καθώς επίσης και η διανομή και πώληση φιαλών υγραερίου. 4. Η παροχή υπηρεσιών με την εκμετάλλευση πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων. 5. Η εν γένει παντός είδους εμπορία καυσίμων, λιπαντικών πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων και παραπροϊόντων αυτών και η πώληση χονδρικώς και λιανικώς των προϊόντων αυτών σε τρίτους. 6. Η εμπορία παραπροϊόντων πετρελαίου και λοιπών υλικών που έχουν σχέση με τα καύσιμα και τα λιπαντικά. 7. Η εμπορία και διάθεση στην κατανάλωση παντός τύπου, λιπαντικών πρώτων υλών, ετοίμων προϊόντων και παραπροϊόντων αυτών και η πώληση χονδρικώς και λιανικώς των προϊόντων αυτών σε τρίτους. 8. Η επεξεργασία και παραγωγή όλων των προϊόντων αυτών για λογαριασμό τρίτων είτε επί προμήθεια είτε κατ’ αποκοπή εμπορία, (όπως ενδεικτικά η μεταπώληση, παραγγελιοδοχία, οι εφοδιασμοί εργοστασίων, πλοίων και πολυκατοικιών, κλπ.). 9. Η καθ' οιονδήποτε τρόπον παροχή υπηρεσιών όπως ενδεικτικά έκδοση κοινοχρήστων, επισκευές και συντηρήσεις λεβητοστασίων, υδραυλικών, ηλεκτρολογικών κ.λ.π εγκαταστάσεων πολυκατοικιών και κτιρίων που ανήκουν είτε σε ιδιώτες, είτε σε νομικά πρόσωπα. 10. Η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, επισκευών, συντηρήσεως και γενικά η επιμέλεια της λειτουργίας και της συντήρησης των πιο πάνω ακινήτων. 11. Η καθ' οιονδήποτε τρόπον παροχή υπηρεσιών σε τροχοφόρα οχήματα, ενδεικτικά επισκευή αυτοκινήτων, ελαστικών και παροχή συναφών και λοιπών υπηρεσιών. 12. Η επί κέρδη αγορά, εισαγωγή, και εμπορία αυτοκινήτων, ειδών αυτοκινήτου, ανταλλακτικών, ελαστικών αυτοκινήτων, λιπαντικών αυτοκινήτων, Χημικών προϊόντων, παραγώγων Πετρελαίου και συναφών ειδών, ως και πάσα συναφής εργασία. 13. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση, στα συγκροτήματα των πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων, σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, καταστημάτων γρήγορης εστίασης, εστιατορίων, καφέ, πρακτορείων ΟΠΑΠ, λαχείων, στοιχημάτων, τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, ειδών καπνού, εφημερίδων, περιοδικών, ψιλικών και συναφών και λοιπών ειδών επίσης Δημιουργία Μίνι Market, Εμπορία καπνοβιομηχανικών προϊόντων και συναφών ειδών, εκμετάλλευση καντίνας. 14. Η δημιουργία γραφείου ενοικίασης αυτοκινήτων. Η δημιουργία και εκμετάλλευση χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (parking) κλπ. 15. Η αγορά αυτοκινήτων μεταφοράς καυσίμων και λιπαντικών για την διάθεση των παραγομένων ή αγοραζόμενων προϊόντων της εταιρείας σε τρίτους. Επίσης η μεταφορά και εμπορευμάτων προϊόντων τρίτων με κόμιστρο (με Φ.Δ.Χ. ίδια ή μισθωμένα). 16. Η αγορά ή η ναύλωση αυτοκινήτων, πλοίων κλπ μεταφορικών μέσων, για την μεταφορά προϊόντων της εταιρείας ή τρίτων. 17. Η αποθήκευση προϊόντων στα πλοία αυτά και η διάθεση μέσω των πλοίων αυτών σε τρίτους όλων των εμπορεύσιμων προϊόντων. Γενικώς οτιδήποτε έχει σχέση με τις την αποθήκευση του πετρελαίου και των παραγώγων αυτού. 18. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που έχουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς με τους σκοπούς της εταιρείας. 19. Η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών με τους αυτούς ή άλλους σκοπούς. 20. Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών ή εμπορικών οίκων του εξωτερικού. 21. Η αντιπροσώπευση μεγάλων εταιριών πετρελαίου, με σκοπό την μεταπώληση των προϊόντων και των παραπροϊόντων αυτών είτε για λογαριασμό τους, είτε για λογαριασμό της εταιρείας . Η ανάληψη από εταιρεία πετρελαιοειδών παραγγελειοδοχείας για την πώληση των προϊόντων της σε τρίτους. 22. H μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων ιδίως πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, μαρίνων, εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών, στερεών καυσίμων, άλλων πηγών ενέργειας κλπ. 23. Η μελέτη, κατασκευή και εκμετάλλευση έργων- μονάδων παραγωγής κάθε μορφής ενέργειας. 24. Η παροχή υπηρεσιών (τεχνογνωσίας κ.λπ.) συναφών με τις ανωτέρω δραστηριότητες. 25. Η άσκηση δραστηριότητας εμπορικού αντιπροσώπου, πράκτορα ή γενικού παραγγελιοδόχου οποιονδήποτε οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για οποιαδήποτε συναφή προϊόντα, αγαθά και υπηρεσίες. 26. Η εκμετάλλευση με οποιονδήποτε τρόπο σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών, τρόπων κατασκευής, σχεδίων κλπ., συναφών προς το σκοπό της εταιρείας. 27. Η άσκηση οποιασδήποτε παρεμφερούς επιχειρήσεως και η ίδρυση θυγατρικών ή μη εταιριών και η συμμετοχή σε υπάρχουσες ή ιδρυθησόμενες εταιρίες κάθε τύπου (ακόμη και Ναυτικές), των οποίων οι επιδιωκόμενοι σκοποί είναι όμοιοι ή παρεμφερείς με τους σκοπούς της παρούσης εταιρίας, καθώς και η συνεργασία άλλης μορφής με επιχειρήσεις του παραπάνω είδους. 28. Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετεί τους σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων της και γενικώς, η ανάληψη κάθε πράξεως και κάθε έργου το οποίο αμέσως ή εμμέσως είναι απαραίτητο. 29. H συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, των εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων και η ανάληψη αυτών, για την προμήθεια των πετρελαϊκών προϊόντων, των λιπαντικών υλών και των παραπροϊόντων αυτών, είτε απ’ ευθείας από την εταιρεία, είτε από τις εταιρείες που θα αντιπροσωπεύει αυτή και γενικά για όλα τα ως άνω αντικείμενα. Για την πραγματοποίηση των ως άνω σκοπών η εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει και σε άλλες εταιρείες ή συνεταιρισμούς οποιουδήποτε εταιρικού τύπου που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε ποσοστό, β) να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και γ) να αντιπροσωπεύσει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 47308101 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης check
2 47252501 Λιανικό εμπόριο (πρατήριο) μπίρας, αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών  
3 47252603 Λιανικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες  
4 46711201 Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαίου κίνησης  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121