Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Διεύθυνση: ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗ 12, 18233, ΑΘΗΝΑ
Δήμος: ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2105810746
e-mail: sofakis1@otenet.gr
Νομική μορφή: ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αντικείμενο Επιχείρησης
1. Ενοικίαση βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs,DVDs), 2. Το λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων και άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (cd,dvd κτλ), 3. Το λιανικό εμπόριο παιχνιδιών βίντεο, βιντεοκασετών, κασετών μαγνητοφώνου, το λιανικό εμπόριο ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών συσκευών και συσκευών βίντεο και κάθε είδους συναφή εργασία. 4. Η εκτέλεση εθνικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών, ή διεθνών, νομαρχιακών και περιφερειακών και ειδικών μεταφορών είτε με ίδια Μεταφορικά Μέσα τα οποία θα αποκτηθούν από την εταιρεία (ΦΔΧ – Ρυμουλκούμενα – ημι ρυμουλκούμενα) είτε με μίσθωση των ΦΔΧ με οδηγό ή χωρίς βάσει του άρθρου 3 παρ.2α και 2β του Νόμου 3887/2010. Η διενέργεια επί κομίστρω πάσης φύσεως εθνικών και διεθνών εμπορευματικών μεταφορών εμπορευμάτων και κινητών εν γένει πραγμάτων ή αντικειμένου, με ιδιόκτητα ή μισθωμένα φορτηγά δημοσίας χρήσεως στα πλαίσια του ν.3887/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και υπό τους όρους και περιορισμούς που θα επιβάλει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 5. Η ανάληψη οργάνωσης, διενέργειας και εκτέλεσης εθνικών ή διεθνών οδικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών, αεροπορικών, πολυτροπικών και διατροπικών (multimodal-intermodal) και συνδυασμένων (combined) μεταφορών όχι με ίδια μέσα κάθε είδους ομαδοποιημένων και μοναδοποιημένων προϊόντων, υποπροϊόντων και παντός είδος εμπορεύματος και αντικειμένου με όλα τα μεταφορικά μέσα, καθώς και κάθε παρεμφερή με τις μεταφορές αυτές δραστηριότητα. Η ανάληψη οργάνωσης, διενέργειας και εκτέλεσης πάσης φύσεως μεταφορών χερσαίων, θαλάσσιων και αεροπορικών, εθνικών και διεθνών με μέσα της εταιρείας ή μεταφορικά μέσα τρίτων επί κομίστρω πάσης φύσεως εμπορευμάτων, εν γένει κινητών πραγμάτων, υλικών, μηχανημάτων, οικιακών ή βιομηχανικών, στερεών ή υγρών και αντικειμένων οποιασδήποτε χρήσεως, ως μεμονωμένα εμπορεύματα ή εντός εμπορευματοκιβωτίων και κοντέινερ, διενεργουμένων δια φορτηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκών οχημάτων, ψυγείων, ρυμουλκούμενων ή αυτοκινούμενων, γερανοφόρων και εν γένει παντός είδους καταλλήλου μηχανήματος ή οχήματος αυτοκινούμενου ή όχι, που θα ανήκουν στην εταιρεία ή θα μισθώνει από τους εταίρους ή τρίτους και κυκλοφορεί κατά νόμο εντός της επικράτειας και από την ημεδαπή προς την αλλοδαπή και τανάπαλιν. Χρήση ειδικών μηχανημάτων ιδιόκτητων ή μισθωμένων για την φόρτωση και εκφόρτωση δεμάτων, εμπορευματοκιβωτίων και κοντέινερ. 6. Η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics), καθώς και κάθε δραστηριότητα σχετιζόμενη αυτής (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας,) όπως ενδεικτικώς η πρακτόρευση, φύλαξη, διαλογή, ποιοτικός έλεγχος, ετικετοκόλληση, παλετοποίηση και κατασκευή καθώς και η αγορά ή μίσθωση και διατήρηση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων (π.χ. αποθηκών, ειδικών κατασκευών κ.λ.π.), καθώς και κάθε είδους εξοπλισμού (πχ. οχημάτων, μηχανημάτων, λογισμικού κ.λ.π.) για την παροχή των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας και των συναφών υπηρεσιών. Η ανασυσκευασία, αποθήκευση και φύλαξη καθώς και η προσωρινή εναπόθεση εμπορευμάτων τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων σε χώρους ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή σε τελωνειακούς χώρους είτε αυτά είναι ελεύθερα είτε υποκείμενα σε δασμούς, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής. 7. Η διανομή εμπορευμάτων και παντός είδος αντικειμένου στην Ελλάδα. 8. Η μίσθωση φορτηγών δημοσίας χρήσεως αυτοκινήτων με ή χωρίς οδηγό. 9. Η οργάνωση, επίβλεψη και επιστασία της φορτοεκφόρτωσης γενικών, ομαδοποιημένων και μοναδοποιημένων φορτίων, με φυσικά ή μηχανικά μέσα, καθώς και της διακίνησης των φορτίων αυτών. 10. Η παροχή υπηρεσιών (handling) που έχουν σχέση με τη στοιβασία, την ασφάλιση, την απόθεση, την συγκέντρωση, τη συσκευασία, το δέσιμο-πρόσδεση (lashing), την ομαδοποίηση, την αποσυσκευασία, την αποθήκευση και την διανομή γενικών, ομαδοποιημένων και μοναδοποιημένων φορτίων. 11. Η εξυπηρέτηση των αναγκών μεταφορικών ή/και ναυτιλιακών εταιριών σε σταθμούς υποδοχής και εξυπηρέτησης ομαδοποιημένων και μοναδοποιημένων φορτίων, όπως εμπορευματικά κέντρα, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, λιμάνια και η οργάνωση των επιχειρήσεων στους σταθμούς και τα κέντρα αυτά, για λογαριασμό των εταιριών αυτών. 12. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών μεταφορικών, διαμεταφορικών, εμπορικών, βιομηχανικών και ναυτιλιακών εταιρειών. 13. Ο εκτελωνισμός, οι διαδικασίες τελωνειακής μεταφόρτωσης και η ασφάλιση εμπορευμάτων σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία. Η διενέργεια τελωνιακών διατυπώσεων και παραγγελίας εργασιών εκτελωνισμού. 14. Η παραλαβή, συγκέντρωση, συσκευασία και ταξινόμηση μικροδεμάτων, εγγράφων και αντικειμένων επείγουσας διαβίβασης (courier). 15. Η παροχή δημιουργικών υπηρεσιών προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με κατάλληλη επεξεργασία τους, η σύνταξη μελετών και η εκμετάλλευση νέων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και σύγχρονων μεθόδων παραγωγής και ανάπτυξης σχετικών με τις παντός φύσεως μεταφορές. 16. Η παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας με την προμήθεια εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, η παροχή υπηρεσιών προώθησης, διάθεσης και εμπορίας προϊόντων, εφοδίων και πάσης φύσεως αυτοκινήτων και μηχανημάτων . 17. Η ανάπτυξη κάθε άλλης δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του εμπορευματικού μεταφορικού έργου και την άρτια εξυπηρέτηση του κοινού, όπως η εκμετάλλευση διαμεταφορικού έργου, η θέση σε λειτουργία και η κατασκευή έργων σχετικών με την εκπλήρωση του σκοπού της. 18. Η εκμετάλλευση χώρων στάθμευσης (PARKING), πλυντηρίου και γενικά πάσης φύσεως παροχής υπηρεσιών προς αυτοκινητιστές. 19. Οι υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων. 20. Οι υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών σχετικών με τις δραστηριότητές της, οι υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, οι υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης και οι υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα. 21. Η εμπορία, κατασκευή, επιδιόρθωση και πώληση υλικών συσκευασίας, παλετών, εμπορευματοκιβωτίων (containers), προστατευτικών επενδύσεων εμπορευμάτων και οι υπηρεσίες συσκευασίας ή προστατευτικής επένδυσης εμπορευμάτων προς μεταφορά. 22. Οι πάσης φύσεως εισαγωγές, εξαγωγές εφοδίων και λοιπών μηχανημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων αυτών και η εμπορία τους, ενδοκοινοτικές αποκτήσεις των παραπάνω και παραδόσεις 23. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο στερεών καυσίμων (καυσόξυλα, μπρικέτα, ξυλάνθρακες κ.ά.)
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 77221001 Υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs, blu-rays κλπ) check
2 47636401 Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)  
3 47636402 Λιανικό εμπόριο βιντεοκασετών και κασετών μαγνητόφωνου  
4 47636405 Λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών  
5 47656712 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών βίντεο που παίζονται με τηλεοπτικό δέκτη  
6 47433312 Λιανικό εμπόριο ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών βίντεο και παρόμοιων ειδών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.119