Στοιχεία επιχείρησης

Λεπτομέρειες για επιχείρηση - μέλος του Επιμελητήριου.

Παρακαλώ περιμένετε...
Στοιχεία Επιχείρησης
Επωνυμία: LINE UP Ι.Κ.Ε.
Διακριτικός τίτλος: "LINE UP"
Διεύθυνση: ΙΚΑΡΙΑΣ 32, 16675, ΓΛΥΦΑΔΑ
Δήμος: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Τομέας / Περιοχή: ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλέφωνο: 2109758620
FAX: 2117151214
e-mail: info@lineup.gr;info@pantelisco.com
Νομική μορφή: Ι.Κ.Ε.
Αντικείμενο Επιχείρησης
α) Η παροχή υπηρεσιών Συμβούλων επιχειρήσεων , β) οι υπηρεσίες εξοπλισμού εκθεσιακών χώρων, γ) οι ενοικιάσεις οπτικοακουστικού εξοπλισμού , δ) ο σχεδιασμός και η εμπορία διαφημιστικών εντύπων , ε) οι υπηρεσίες διακόσμησης , στ) η παροχή υπηρεσιών Σύμβουλων επιχειρήσεων , ζ) οι υπηρεσίες εξοπλισμού εκθεσιακών χώρων, η) οι ενοικιάσεις οπτικοακουστικού εξοπλισμού , θ) ο σχεδιασμός και η εμπορία διαφημιστικών εντύπων , ι) οι υπηρεσίες διακόσμησης , ια) εμπορία ξυλουργικών κατασκευών , ιβ) η εμπορία εκθεσιακών περιπτέρων , ιγ) η εμπορία εκθεσιακού εξοπλισμού , ιδ) οι υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού , ιε) η διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού, ιστ) η παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού , ιζ) οι υπηρεσίες παροχής συμβούλων για θέματα συστημάτων και λογισμικού εφαρμογών , ιη) οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών , ιθ) οι υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων η δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ) , κ) υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting) , κα) παραγωγή περιεχομένου δικτυακών πυλών (web portals) . IΙ. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία μπορεί: Α'. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να ιδρύει θυγατρικές στην ημεδαπή και την αλλοδαπή κλπ. Β'. Να ιδρύει εργαστήρια, βιοτεχνίες, αποθήκες, υποκαταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Γ'. Να αντιπροσωπεύει άλλες επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής. Δ'. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με οποιοδήποτε τρόπο και μορφή συνεργασίας. Ε'. Να παρέχει εγγυήσεις, με τη μορφή εγγυητικής επιστολής, με εμπράγματες ασφάλειες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, υπέρ του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των πάσης φύσεως Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και Οργανισμών, Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τόσο για τον εαυτό της όσο και για τις θυγατρικές αυτής εταιρίες ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, ή τις επιχειρήσεις με τις οποίες έχει συναλλαγές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συμφέροντά της. ΄ΣΤ. Να διενεργεί ενδοκοινοτικές συναλλαγές ή συναλλαγές με άλλες χώρες του εξωτερικού εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΄Ζ. Να αγοράζει πρώτες ύλες, να αποκτά ή να μισθώνει ακίνητα και κινητά πράγματα, να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, να συνάπτει συμβάσεις δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και με ιδιώτες, να παραχωρεί και να δέχεται εμπράγματες εξασφαλίσεις, να υπογράφει αξιόγραφα, να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών και γενικά να υπογράφει και αποδέχεται κάθε έγγραφο που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας. Η'. Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεμφερή δραστηριότητα ή πράξη που δεν κατονομάζεται ειδικά πιο πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της εταιρείας, την οποία ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.
Δραστηριότητες Επιχείρησης (ΚΑΔ 2008)
Α/Α ΚΑΔ Περιγραφή δραστηριότητας Κύρια
1 70221210 Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας check
2 70223001 Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)  
3 77291201 Υπηρεσίες ενοικίασης επίπλων και σκευών σε επαγγελματίες  
4 77291101 Υπηρεσίες ενοικίασης στερεοφωνικών συγκροτημάτων  
5 82301202 Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων  
6 73111104 Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών  

Επιστροφή

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη σύνδεσή σας στο e-Επιμελητήριο, μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα Μηχανογράφησης του Ε.Ε.Α. στo ακόλουθο email: system@eea.gr
Για να διευκολυνθείτε στη χρήση των υπηρεσιών του e-Επιμελητήριο, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε μία PDF παρουσίαση του λογισμικού
e-Επιμελητήριο 1.0.2.121